Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich określonych w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-16 15:28

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

dot. zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich określonych w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-16 13:12

Ogłoszenie o zamówieniu

Golub-Dobrzyń: Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich określonych w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane.
Numer ogłoszenia: 77902 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich określonych w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonie przeglądów rocznych i pięcioletnich określonych w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania przeglądów obiektów w terminach wynikających z książki obiektu budowlanego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. Lokalizację i termin wykonania przeglądów zawiera załącznik nr 1 Harmonogram wykonywania przeglądów. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części i obejmuje: I. Wykonanie przeglądów 1) przeglądów rocznych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 2) przeglądów pięcioletnich polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane. II. Wykonanie przeglądów elektrycznych: 1) przeglądów rocznych ( dotyczy instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu w kuchni i kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Wielgiem). 2) pięcioletnich, Przeglądy winny być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) przepisami wykonawczymi i Polskimi Normami. W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie błędów, usterek, wad montażowych w instalacji. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonanie tych prób i przeglądów bez usunięcia usterek jest niedopuszczalne. Za usunięcie usterek wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Koszty usunięcia usterek należy wkalkulować w kosztach dokonania badań. III. Wykonanie przeglądów instalacji gazowych oraz kotłów grzewczych. IV. Wykonanie rocznych przeglądów przewodów: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Przed wykonaniem przeglądów budowlanych wykonawca zobowiązany będzie do sprawdzenia podłączeń oraz, czyszczenia przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych. Wszystkie przeglądy winny być wykonane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.) oraz innymi przepisami wykonawczymi i Polskimi Normami. Po wykonaniu stosownych przeglądów każdy z wykonawców zobowiązany jest do wykonania protokołów. Dla każdego obiektu należy sporządzić oddzielny protokół zgodnie z książką obiektu budowlanego. Wykonawca/wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisze umowę z zamawiającym lub przedstawicielami jednostek organizacyjnych na wykonanie stosownych przetargów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2, 71.31.54.10-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać: osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Załącznik nr 6 do SIWZ. Ocena na podstawie warunku granicznego spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Załącznik nr 6.Ocena na podstawie warunku granicznego spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok. S 9 parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok. S 4 Biuro Podawcze parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeglądy roczne i pięcioletnie w branży ogólno budowlanej w budynkach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu i jednostki podległe..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z zał. nr 2.1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeglądy elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu i jednostki podległe..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z zał. nr 2.2 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przeglądy instalacji gazowych oraz kotłów gazowych w budynkach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu i jednostki podległe..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z zał.nr 2.3. do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie przeglądów przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych w budynkach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu i jednostki podległe..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z zał.nr 2.4 SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-13 15:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-13 15:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2141
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-03-16 15:28

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12984993
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 12:02

Stopka strony