Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego:

UDZIELENIE I OBSŁUGA PRZEZ BANK KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 PLN.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-16 12:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-16 12:29

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego:

UDZIELENIE I OBSŁUGA PRZEZ BANK KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 PLN.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 11:10

Modyfikacja SIWZ

Dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego:

UDZIELENIE I OBSŁUGA PRZEZ BANK KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 PLN.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-06 12:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-06 12:21

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego:

UDZIELENIE I OBSŁUGA PRZEZ BANK KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 PLN.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-06 12:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-06 12:21

Dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego:

UDZIELENIE I OBSŁUGA PRZEZ BANK KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 PLN.
Numer ogłoszenia: 407454 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011

Dokumentacja do kredytu

/więcej.../
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 15:19

Golub-Dobrzyń: UDZIELENIE I OBSŁUGA PRZEZ BANK KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 PLN.
Numer ogłoszenia: 407454 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:UDZIELENIE I OBSŁUGA PRZEZ BANK KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 PLN..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowy w kwocie 1.800.000 PLN, jaki Powiat Golubsko-Dobrzyński zamierza zaciągnąć w 2011 r. 2.Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie inwestycji drogowych, Zamawiający oczekuje na oferty spełniające w pełni wymagania określone w niniejszej SIWZ i uwzględniające : 1)Możliwość uruchomienia kredytu bez konieczności dokumentowania sposobu jego wykorzystania, w formie przelewu na rachunek bankowy, który będzie podany w umowie. Przewidywany termin uruchomienia : do 29.12.2011r - 1 800.000 PLN 2)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i wysokości uruchamianego kredytu, 3)okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 31.03.2016 r. 4)spłata kredytu następować będzie w ratach, w wartościach i terminach wskazanych w załączniku Nr 2 do SIWZ, 5)spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu począwszy 31 stycznia 2012 r 6)do obliczania kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa oparta o stawkę referencyjną WIBOR 1M. Oprocentowanie kredytu w danym miesiącu kalendarzowym będzie oparte na średniej stopie WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy , powiększone o marżę bankową 7)marża banku będzie doliczana do stopy WIBOR 1M, jest niezmienna przez cały okres kredytowania - obowiązywania umowy, 8)Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobrania prowizji od uruchomienia kredytu, 9)Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kapitału bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, 10)w przypadku gdy termin spłaty odsetek przypada na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymagalne odsetki w dzień roboczy po wyznaczonej dacie spłaty, 11)wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny kredytu rzeczywistą liczbę dni w roku obrachunkowym, tj. 365 lub 366 w roku przestępnym. 13)Koszt kredytu stanowić będzie : odsetki liczone wg zmiennej stopy procentowej, wg stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o stałą marżę banku, w wartości wyrażonej w ofercie banku, 14) Jedyną formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca nie będzie żądał innego zabezpieczenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl Zakładka Zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Golubiu- Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Golubiu- Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, Biuro Podawcze pok.Nr S 3 - parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-01 15:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-01 15:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-05 15:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1153
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-01-23 12:45

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12976111
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony