Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego:

Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-22 15:15

Modyfikacja SIWZ

Dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego:

Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 11:12

Golub-Dobrzyń: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego.
Numer ogłoszenia: 406530 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.golub-dobrzyn.com.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dokładne parametry i opis przedmiotu zamówienia określone zostały w załącznikach do Formularza ofertowego : - materiały biurowe zał. nr 1 do formularza ofertowego - materiały eksploatacyjne komputerowe zał. nr 2 do formularza ofertowego Odnośnie materiałów eksploatacyjnych komputerowych dopuszcza się materiały eksploatacyjne regenerowane oraz poddane procesowi ponownego napełnienia. W przypadku materiałów regenerowanych zamawiający nie ma obowiązku dostarczania pustych materiałów eksploatacyjnych do regeneracji. Kalkulacja cenowa -zał. 2 do formularza ofertowego musi zawierać cenę dostarczenia kompletnego i gotowego do pracy materiału eksploatacyjnego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Produkty równoważne - to produkty kompatybilne -współpracujące- ze wskazanymi przez Zamawiającego urządzeniami drukującymi, których wydajność jest nie mniejsza niż produktów oryginalnych, wymienionych w zał. nr 2 do formularza ofertowego. Zamawiający za wskaźniki równoważności uzna: a) kompatybilność - zaoferowany asortyment musi być napełniony i musi gwarantować niezakłóconą i sprawną pracę urządzeń drukujących zgodnie z ich specyfiką i przeznaczeniem. Potwierdzeniem kompatybilności oferowanych produktów równoważnych będzie oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty są kompatybilne z urządzeniami drukującymi wskazanymi przez zamawiającymi we wszystkich pozycjach zawartych w zał. nr 2 do formularza ofertowego b)wydajność - wymagana wydajność produktów równoważnych określona została przez Zamawiającego na podstawie specyfikacji technicznych producentów materiałów oryginalnych. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada inteligentny układ elektroniczny -chip-przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera, to produkt równoważny będący przedmiotem umowy musi posiadać układ analogicznie działający.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego, polegającego na rozszerzeniu dostawy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.19.20.00-1, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zawarte w druku formularza ofertowego -zał. Nr 1 SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zawarte w druku formularza ofertowego -zał. Nr 1 SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 3.Dysponują potencjałem technicznym. Warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zawarte w druku formularza ofertowego -zał. Nr 1 SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 4.Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zawarte w druku formularza ofertowego -zał. Nr 1 SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zawarte w druku formularza ofertowego -zał. Nr 1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl Zakładka zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. Pok. S 3- Biuro Podawcze ( parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Materiały biurowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dokładne parametry i opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.19.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Materiały eksploatacyjne komputerowe..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dokładne parametry i opis przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 2 do formularza ofertowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-01 14:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 847
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-01-23 12:46

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12985048
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 12:02

Stopka strony