Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Dostawa okien PCV i stolarki drzwiowej.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-04 13:12

Golub-Dobrzyń: Dostawa okien PCV i stolarki drzwiowej.
Numer ogłoszenia: 345882 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa okien PCV i stolarki drzwiowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem postepowania jest dostawa okien PCV oraz stolarki drzwiowej do SOSW w Wielgiem. Materiały muszą posiadać atesty PZH, świadectwa jakości i wymagane certyfikaty na znak bezpieczeństwa. W przypadku wskazania w specyfikacji znaku towarowego lub pochodzenia produktu dopuszcza się produkt równoważny. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ Lp Asortyment jm zapotrzebowanie 1 Stolarka okienna termoizolacyjna PCV kolor biały. Szerokość otworu w świetle: 900 mm, wysokość otworu w świetle: 1400 mm. Szyba: 4/16/4. Parapet wewnętrzny pcv biały: 200 mm. szt. 3 2 Stolarka okienna termoizolacyjna PCV kolor biały. Szerokość otworu w świetle: 1200 mm, wysokość otworu w świetle: 1470 mm. Szyba: 4/16/4. Parapet wewnętrzny pcv biały: 200 mm. szt. 1 3 Stolarka okienna termoizolacyjna PCV kolor biały. Szerokość otworu w świetle: 1170 mm, wysokość otworu w świetle: 850 mm. Szyba: 4/16/4. Parapet wewnętrzny pcv biały: 200 mm. szt. 3 4 Stolarka okienna termoizolacyjna PCV kolor biały. Szerokość otworu w świetle: 1770 mm, wysokość otworu w świetle: 1470 mm. Szyba: 4/16/4. Parapet wewnętrzny pcv biały: 200 mm. szt. 2 5 Stolarka okienna termoizolacyjna PCV kolor biały. Szerokość otworu w świetle: 2000 mm, wysokość otworu w świetle: 600 mm. Szyba: 4/16/4. Parapet wewnętrzny pcv biały: 200 mm. szt. 1 6 Okno podawcze PCV kolor biały z podnośnikiem i przeciwwagą - unoszone do góry. Szerokość otworu w świetle: 1140 mm, wysokość otworu w świetle: 1180 mm. Szyba: szkło bezpieczne, matowa/piaskowa. Blat podawczy: 400mm x 1170mm. szt. 1 7 Okno podawcze PCV kolor biały z podnośnikiem i przeciwwagą - unoszone do góry. Szerokość otworu w świetle: 1170 mm, wysokość otworu w świetle: 1200 mm. Szyba: szkło bezpieczne, matowa/piaskowa. Blat podawczy: 600mm x 1200mm. szt. 1 8 Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, prawe, profil aluminiowy, kolor biały. Większe skrzydło o szerokości w świetle: 90 cm, przeszklone, szkło bezpieczne, biały panel do wysokości 90 cm, samozamykacz, z naświetlem górnym. Pochwyt drzwiowy + zamek. Nazwa pozycji w zestawieniu stolarki drzwiowej: Dz1 szt. 1 9 Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, lewe, profil aluminiowy, kolor biały. Skrzydło o szerokości w świetle: 90 cm, przeszklone, szkło bezpieczne, biały panel do wysokości 90 cm, samozamykacz, z naświetlem górnym. Pochwyt drzwiowy + zamek. Nazwa pozycji w zestawieniu stolarki drzwiowej: Dz2 szt. 1 10 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, lewe, profil aluminiowy, kolor biały. Większe skrzydło o szerokości w świetle: 90 cm, przeszklone, szkło bezpieczne, biały panel do wysokości 90 cm, samozamykacz. Pochwyt drzwiowy + zamek. Nazwa pozycji w zestawieniu stolarki drzwiowej: Dw1 szt. 1 11 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, lewe, profil aluminiowy, kolor biały. Większe skrzydło o szerokości w świetle: 90 cm, przeszklone, szkło bezpieczne, biały panel do wysokości 90 cm, samozamykacz. Pochwyt drzwiowy + zamek. Nazwa pozycji w zestawieniu stolarki drzwiowej: Dw5 szt. 1 12 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, prawe, profil aluminiowy, kolor biały. Większe skrzydło o szerokości w świetle: 90 cm, przeszklone, szkło bezpieczne, biały panel do wysokości 90 cm, samozamykacz. Pochwyt drzwiowy + zamek. Nazwa pozycji w zestawieniu stolarki drzwiowej: Dw6 szt. 1 13 Drzwi wewnętrzne wraz ościeżnicami w kolorze skrzydła, z okuciami i zamkiem jednoskrzydłowe do toalet, lewe, pełne, MDF, kolor: orzech. Skrzydło o szerokości w świetle: 90 cm z otworami nawiewnymi o łącznej powierzchni 0,022 m2. Nazwa pozycji w zestawieniu stolarki drzwiowej: Dw2 szt. 4 14 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami w kolorze skrzydła z okuciami i zamkiem jednoskrzydłowe do toalet, prawe, pełne, MDF, kolor: orzech. Skrzydło o szerokości w świetle: 90 cm z otworami nawiewnymi o łącznej powierzchni 0,022 m2. Nazwa pozycji w zestawieniu stolarki drzwiowej: Dw2 szt. 2 15 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami w kolorze skrzydła z okuciami i wkładką, jednoskrzydłowe do toalet, lewe, pełne, MDF, kolor: orzech. Skrzydło o szerokości w świetle: 80 cm z otworami nawiewnymi o łącznej powierzchni 0,022 m2. Nazwa pozycji w zestawieniu stolarki drzwiowej: Dw4 szt. 3 16 Drzwi wewnętrzne wraz ościeżnicami w kolorze skrzydła z okuciami i wkładką, jednoskrzydłowe do toalet, prawe, pełne, MDF, kolor: orzech. Skrzydło o szerokości w świetle: 80 cm z otworami nawiewnymi o łącznej powierzchni 0,022 m2. Nazwa pozycji w zestawieniu stolarki drzwiowej: Dw4 szt. 3 17 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami w kolorze skrzydła wraz z okuciami i zamkiem, lewe, pełne, MDF, kolor: orzech. Skrzydło o szerokości w świetle: 90 cm. Nazwa pozycji w zestawieniu stolarki drzwiowej: Dw3 szt. 7 18 Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami w kolorze skrzydła z okuciami i zamkiem, prawe, pełne, MDF, kolor: orzech. Skrzydło o szerokości w świetle: 90 cm. Nazwa pozycji w zestawieniu stolarki drzwiowej: Dw3 szt. 5.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):44.22.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 18.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na Załączniku nr 3 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-21 15:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-21 15:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1184
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-04 13:13

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12961039
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony