Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Dostawa materiałów budowlanych - cz. I Chemia

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-03 13:54

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Dostawa materiałów budowlanych - cz. II Płytki

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-03 13:52

Golub-Dobrzyń: Dostawa materiałów budowlanych w 2011r.
Numer ogłoszenia: 345850 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa materiałów budowlanych w 2011r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów budowlanych w 2011r. Dokładny przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów budowlanych na koszt wykonawcy na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.( ok. 18 km od Golubia -Dobrzynia). Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie złożonego przez zamawiającego zapotrzebowania (faksem lub telefonicznie), termin realizacji dostaw - 24 godz. od przesłania zgłoszenia. Materiały muszą posiadać atesty PZH, świadectwa jakości i wymagane certyfikaty na znak bezpieczeństwa. W przypadku wskazania w specyfikacji znaku towarowego lub pochodzenia produktu dopuszcza się produkt równoważny..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):44.00.00.00-0, 44.51.12.00-2, 44.17.50.00-7, 44.22.10.00-5, 44.19.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na Załączniku nr 3 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.SP3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: C H E M I A.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lp Asortyment JM. zapotrzebowanie 1 Zaprawa klejowa odkształcalna do płytek zewnętrznych Atlas PLUS S1 typ S2TE 25 kg szt. 3 2 Zaprawa klejowa do płytek uelastyczniona Atlas typ C1TE 25 kg szt. 14 3 Cement portlandzki o klasie wytrzymałości: 32,5 (grubość wylewki 4-5 cm) 25 kg szt. 80 4 Unigrunt Atlas 5 l. szt. 33 5 Masa szpachlowa Atlas Gipsar 20 kg szt. 164 6 Gipsowa zaprawa tynkarska Knauf GOLDBAND 30 kg szt. 20 7 Zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania siatki ATLAS HOTER U szt. 262 8 Siatka do styropianu z włókna szklanego m2 1.638,21 9 Podkałdowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST 25 kg szt. 3 10 Akrylowa farba emulsyjna DEKORAL POLINAK śnieżno biała 10 l. szt. 30 11 Panele podłogowe kalsa scieralności AC 4 m2 247,93 12 Podkład pod panele podłogowe - płyta ekologiczna, grubość: 5mm m2 247,93 13 Folia paroizolacyjna pod panele podłogowe, grubość: 0,2 mm m2 247,93 14 Listwy przypodłogowe pvc - szybki montaż, montowane bezpośrednio do ściany, długość: 2,50 m szt. 102 15 Zakończenia listew przypodłogowych - lewe szt. 35 16 Zakończenia listew przypodłogowych - prawe szt. 35 17 Narożnik listew przypodłogowych - wewnętrzny szt. 70 18 Narożnik listew przypodłogowych - zewnętrzny szt. 18 19 Łacznik listew przypodłogowych szt. 57 16 Płyty kartonowo gipsowe (wymiar 1,25 cm x 1,20 m x 2,60 m) szt. 100 17 Płyty kartonowo gipsowe wodnoodporne (wymiar 1,25 cm x 1,20 m x 2,60 m) szt. 20 18 Paca 2k biała gąbka 40MM 14x28 cm szt. 10 19 Paca do fugowania 10x24cm szt. 10 20 Szpachla francuska szt. 10 21 Szpachla nierdzewna 10cm szt. 10 22 Rajberka nierdzewna 28x12cm szt. 10 23 Paca szlifierska 105x210mm szt. 10.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):44.19.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: PŁYTKI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Lp Asortyment jm zapotrzebowanie 1 Płytki ścienne łazienkowe. Kalibracja: nie więcej niż 1 kaliber. Grubość: od 8mm do 8,5 mm. Wymiar 25x40cm. m2 140 2 Płytki podłogowe łazienkowe antypoślizgowe. Klasa ścieralności IV. Kalibracja: niewięcej niż jeden kaliber. Grubość: od 8 mm do 8,5 mm. Wymiar 33x33cm. m2 40 3 Płytki podłogowe antypoślizgowe. Klasa ścieralności IV. Kalibracja: nie więcej niż 1 kaliber. Grubość: od 8 mm do 8,5 mm. Wymiar 33x33cm. m2 50 4 Płytki podłogowe klinkierowe, zewnętrzne, antypoślizgowe, mrozoodporne. Klasa ścieralności IV. Kalibracja: nie więcej niż 1 kaliber. Nasiąkliwość: B I (od 0,5-3%). Grubość od 8 mm do 8,5 mm. Wymiar: 30x30cm. Płytki stopnicowe ryflowane. m2 16.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):44.11.17.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 20.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-21 15:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-21 15:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1410
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-03 13:56

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12976949
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony