Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę :
Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.

/więcej.../

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-30 08:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-30 08:13

Golub-Dobrzyń: Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński.
Numer ogłoszenia: 243450 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. B dla przewidywanej liczby 250 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. Dokładny przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ . Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2005r Nr 108, poz.908 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.) Do kursu przystąpią uczniowie, którzy uzyskają orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli uczeń nie uzyska orzeczenia nie będzie mógł przystąpić do kursu. Koszt przeprowadzenia badania lekarskiego nie będzie obciążać Wykonawcy. Na tym etapie Zamawiający nie może przewidzieć, czy wszyscy uczniowie otrzymają takie orzeczenie. Zamawiający przewiduje minimum 30 godzin zajęć teoretycznych (godzina zajęć- 45 minut) i 30 godzin zajęć praktycznych ( godzina zajęć -60 minut) na każdego uczestnika kursu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych na placu manewrowym na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego a, zajęcia praktyczne w ruchu drogowym na terenie miasta w którym przeprowadzane są egzaminy państwowe tj. Torunia, Grudziądza oraz na drogach dojazdowych do tych miast. Zamawiający zastrzega, aby początek i koniec zajęć praktycznych miał miejsce na terenie Golubia- Dobrzynia lub Kowalewa Pomorskiego. Uprawniony uczeń będzie odbywał kurs na podstawie odpowiedniego zaświadczenia, które określać będzie przysługujące uprawnienie do odbycia kursu i wielkości dofinansowania z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. O terminie rozpoczęcia kursu będzie decydował uprawniony uczeń dokonując odpowiedniego zgłoszenia Wykonawcy, przedkładając oryginał zaświadczenia wystawionego przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia kursu najpóźniej 2 tygodnie od daty zgłoszenia przez uprawnionego ucznia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust.1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Podmioty ubiegające się o niniejsze zamówienie są zobowiązane posiadać aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, prowadzonego przez Starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem - zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U, z 2005 r., Nr 1 08, poz. 908 z poźn. zm.) Warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na Załączniku nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany oświadczyć ( zał. Nr 5 do SIWZ), że dysponuje lub będzie dysponować: warunkami lokalowymi, placem manewrowym, wyposażeniem dydaktycznym - określonymi w rozdziale drugim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834). Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie informacji zawartych w wypełnionym Załączniku nr 5 do SIWZ oraz - w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia, który stanowi zasób innych podmiotów - przedstawione przez Wykonawcę pisemne zobowiązanie się tych podmiotów do udostępnienia wskazanego potencjału technicznego na czas realizacji zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. ( druk oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, ul. Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-12 14:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-12 14:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2680
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-09-23 12:00

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12977010
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony