Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia turnusu wypoczynkowo-zdrowotnego (rehabilitacyjnego) dla osób niepełnosprawnych.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-19 15:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-05 15:08

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dotyczy postępowania : USŁUGA ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA TURNUSU WYPOCZYNKOWO – ZDROWOTNEGO (REHABILITACYJNEGO) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-07 11:09

Golub-Dobrzyń: USŁUGA ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA TURNUSU WYPOCZYNKOWO - ZDROWOTNEGO (REHABILITACYJNEGO) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Numer ogłoszenia: 177392 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA TURNUSU WYPOCZYNKOWO - ZDROWOTNEGO (REHABILITACYJNEGO) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na usługę zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego dla 20 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów w formie 14-dniowego turnusu usprawniająco -rekreacyjnego nad morzem Bałtyckim w ramach projektu : Szansa na aktywną integrację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 1. Turnus rehabilitacyjny jest przeznaczony dla 20 osób niepełnosprawnych( + 5 opiekunów) z następującymi schorzeniami: - upośledzeniem umysłowym, - chorobą psychiczną, - padaczką, - z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich ( 1 osoba) - z dysfunkcją narządu słuchu, - ze schorzeniami układu krążenia, oddechowego, neurologicznego i pokrewnego, narządów wydzielania wewnętrznego i moczowego. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować turnus zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 230, poz.1694), a w szczególności w ramach realizacji zamówienia zapewnić: - wypoczynek w obiekcie rehabilitacyjnym, przystosowanym do organizacji turnusów rehabilitacyjnych w miejscowości nadmorskiej. - minimum 2 zabiegi dziennie dla każdej osoby niepełnosprawnej, według wskazań lekarza, w tym odpowiednie do rodzaju schorzeń i dysfunkcji, - badanie lekarskie na początku i na końcu turnusu. - całodobową opiekę medyczną (lekarską i pielęgniarską) oraz ratowniczą na basenie, - kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów, w tym opiekuna grupy, odpowiedzialnego za koordynację pobytu grupy na turnusie; - transport uczestników z Golubia- Dobrzynia do miejscowości, w której położony jest ośrodek oraz przywóz z ośrodka do Golubia - Dobrzynia po zakończeniu turnusu . -opłacenie taksy klimatycznej za wszystkich uczestników turnusu, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka w miejscowości uzdrowiskowej. - zakwaterowanie uczestników turnusu w jednym budynku w 2 osobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym - wc i natryski w każdym pokoju ( z całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody), - wyposażenie pokoi w jednoosobowe łóżka z pościelą, szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, szafki przy łóżkach (wyklucza się łóżka piętrowe); - stołówka na miejscu; - odpowiednią bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji programu turnusu, w tym gabinet lekarski i zabiegowy; - sprzęt sportowo-rekreacyjny, plażowy (leżaki, koce, parawany); - dostęp do basenu krytego na terenie ośrodka. - bezpłatne zajęcia o charakterze integracyjno-rozrywkowym. - całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków, w tym: śniadanie, obiad, kolację, oraz w dniu powrotu prowiant na podróż. - całodobową dostępność do napojów chłodzących. Wykonawca ponosi pełnią odpowiedzialność za właściwą realizację usług związanych z przebiegiem turnusu rehabilitacyjnego, w tym zabiegami rehabilitacyjnymi, opieką medyczną, imprezami integracyjnymi. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu- Dobrzyniu informacji o przebiegu turnusu, o której mowa w art.10 c ust.7 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. - Dz. U. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, w których korzystać będą uczestnicy turnusu poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu, które otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ- potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230 poz. 1694) oraz posiadanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystające z dofinansowania określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230 poz. 1694).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana będzie na podstawie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. ( druk oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J. G. Koppa 1 87 - 400 Golub - Dobrzyń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J.G.Koppa1 87-400 Golub-Dobrzyń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt : Szansa na aktywną integrację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-29 14:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-29 14:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1244
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-09-23 11:50

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12961025
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony