Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. Przeprowadzenia usług szkoleniowych dla uczestników projektu Szansa na aktywną integrację  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-14 15:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-14 15:22

PCPR.272.2.2011

MODYFIKACJA SIWZ

dot. Przeprowadzenia usług szkoleniowych dla uczestników projektu Szansa na aktywną integrację  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-04 11:37

Golub-Dobrzyń: Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu Szansa na aktywną integrację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2
Numer ogłoszenia: 173794 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu Szansa na aktywną integrację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu Szansa na aktywną integrację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia usług szkoleniowych dla 24 niepełnosprawnych osób bezrobotnych w następujących kursach: Kasy fiskalne( 10 osób ), księgowość zaawansowana (1 osoba), księgowość podstawowa ( 1 osoba) kurs komputerowy podstawowy ( 8 osób), kurs komputerowy zaawansowany ( 7 osób). Kosmetyczny ( 1 osoba), fryzjerski ( 1 osoba). Cukierniczy ( 1 osoba). Florystyczny ( 3 osoby). Wózki widłowe (2 osoby) koparko-ładowarka (2 osoby). Ochrony i monitoringu ( 1 osoba). ABC przedsiębiorczości ( 1 osoba). Oraz przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych przez psychologa ( 5godz. na osobę) i usług wspierających aktywizację zawodową realizowaną przez doradcę zawodowego ( 5 godz. na osobę ). Zamawiający przewiduje, że szkolenia przeprowadzone będą łącznie dla 24 osób niepełnosprawnych, z tym zastrzeżeniem, że niektóre osoby będą brały udział w jednym lub kilku szkoleniach ( wg załącznika nr 1 do SIWZ - tabela ). Zamawiający przewiduje minimum 40 godzin szkoleniowych na każdego uczestnika szkolenia. Zamawiający wymaga , aby Wykonawca na czas przeprowadzenia szkolenia zapewnił opiekę nad dziećmi osób szkolonych w wieku do 7lat ( około 10-cioro dzieci) . W przypadku przeprowadzenia szkoleń poza Golubiem- Dobrzyniem Wykonawca zapewni na swój koszt transport na miejsce szkolenia w obie strony( tam i z powrotem) uczestników szkolenia i ich opiekunów. W przypadku organizacji szkolenia na terenie miasta Golubia - Dobrzynia Wykonawca zapewni zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do Golubia- Dobrzynia i z powrotem( równowartość biletu PKS). Zamawiający wymaga zapewnienia dostępności do napojów ciepłych i zimnych podczas całego kursu, ciastek, paluszków a także zapewnienia obiadu dwudaniowego dla uczestników kursu i ich opiekunów. Zamawiający wymaga zapewnienia materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu. Z uwagi na różnorodność kursów - czas i miejsce realizacji kursów dla każdego uczestnika będą koordynowane przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje uczestnictwo 5 opiekunów osób niepełnosprawnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0, 80.53.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, potwierdzające posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. ( druk oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań, warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: 1)Informacji zawartych w wykazie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na następujących warunkach : - zmiany można dokonać wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, całkowicie niezależnych od wykonawcy - osoba,by wyznaczone do realizacji będą posiadać co najmniej równe kwalifikacje w stosunku do osób wyszczególnionych w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.J.G.Koppa1 87-400 Golub-Dobrzyń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J.G.Koppa1 87-400 Golub-Dobrzyń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu Szansa na aktywną integrację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-28 09:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-28 09:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2141
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-09-23 11:47

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965009
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony