Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o dotacjach na zabytki w 2014 r.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego informuje, że właściciele zabytków (dostępnych publicznie), mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, które będą realizowane w 2014 roku.

Wnioski na przyznanie dotacji należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia zgodnie z uchwałą  nr XLIX/286/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 lutego 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Całą dokumentację należy składać według ustalonego wzoru oraz załączyć wszelkie wymagane dokumenty.

Sprawy związane z udzieleniem przez Powiat Golubsko-Dobrzyński dotacji reguluje załącznik do uchwały nr LIX/281/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010 r. zamieszczony na stronie BIP Starostwa Powiatowego (www.bip.golub-dobrzyn.com.pl)

Ze względu na zbliżający się termin prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się   z niniejszymi zasadami oraz o przystąpienie do kompletowania niezbędnych załączników.

Przewidziany budżet na udzielenie dotacji wynosi 200 000.00 zł

Informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu :

- Rafał Malinowski – Sekretarz Powiatu, tel. (56) 683 5380 wew. 121

- Anna Górna-Hossa – po. Kierownika Wydziału Organizacyjnego, tel. (56) 683 5380 wew. 111

Załącznik

do uchwały Nr LIX/281/10

Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 z dnia 30 września 2010 r.

 

Zasady

udzielania i rozliczania dotacji

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 

§ 1. Celem dotacji jest ochrona krajobrazu kulturowego i dziedzictwa narodowego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, wspieranie  i uzupełnianie działań właścicieli i zarządców zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej.

§ 2. 1. Dotacje mogą być udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe i znajdujących się w  stanie technicznym wymagającym poprawy.

2. Dotacja może być udzielona na wykonanie prac określonych w ust. 1, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku następnym po złożeniu wniosku.

§ 3. Dotacje mogą być przeznaczone na:

§ 4. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 5. Wysokość środków przeznaczonych na dotację ustalana jest w budżecie powiatu.

§ 6. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przy  zabytku wpisanym do rejestru.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia  złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Łączna wysokość dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez samorząd powiatowy, inne jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego ds. kultury  i dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź środków uzyskiwanych z innych źródeł nie może przekroczyć 100 % wysokości nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku do Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, który stanowi załącznik do niniejszych zasad.

2. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Zarząd Powiatu i przedkłada do rozpatrzenia Radzie Powiatu kompletny wniosek wraz z załącznikami.

3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym planowane jest wykorzystanie dotacji.  W przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach lub ich zwiększenia, mogą być składane wnioski w drugim terminie, tj. do dnia 15 kwietnia roku, w którym dotacja ma być wykorzystana. Informacja o drugim terminie składania wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

5. O dacie złożenia wniosku  decyduje data jego wpływu  do Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

6. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez składającego wniosek.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik    do niniejszych zasad i winien zawierać:

2. Do wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć:

3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku o udzielenie dotacji poza załącznikami wymienionymi w ust. 2 należy załączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

4. Wnioski o dotację niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 9. 1. Dotację przyznaje w drodze uchwały Rada Powiatu na podstawie wniosków zaopiniowanych przez Zarząd Powiatu.

2. W uchwale określa się:

3. Przy opiniowaniu wniosków o dotację będą miały zastosowanie następujące kryteria:

4. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie.

5. Ogłoszenia o przyznanych dotacjach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

§ 10. 1. Uchwała Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, o której mowa w § 9 ust. 2 stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

2. Przyznana dotacja może być niższa niż wnioskowane kwoty. W takim przypadku wnioskodawca może:

3. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

4. Środki na dofinansowanie przekazuje się na rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 11. 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia  realizacji zadania.

2. Sprawozdanie z prac objętych dotacją musi zawierać:

§ 12. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dotacji do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,  w terminie 7 dni od daty otrzymania  wezwania do zapłaty oraz traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu powiatu przez kolejnych pięć lat kalendarzowych.

§ 13. Zarząd Powiatu prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o przyznanych dotacjach przez Radę Powiatu.

§ 14. Wnioski o przyznanie dotacji w roku 2010 składa się w terminie 30 dni od  dnia  wejścia w życie  uchwały.

__________________________________________________________

* kserokopia potwierdzona przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem

** kserokopia potwierdzona przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, dostarczona do Starostwa Powiatowego w sytuacji przyznania przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dotacji na prace wskazane we wniosku (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

*** kserokopia potwierdzona przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, dokument wymagany w przypadku ubiegania się o dotację w wysokości do 90%.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16821
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-02-15 13:45

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12302557
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-16 08:49

Stopka strony