Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

W związku z podjęciem wspólnej inicjatywy przystąpienia jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego do projektu partnerskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V – Dobre zarządzanie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w typie projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej” podpisano umowę partnerską na realizację w/w zadania.

Do projektu wraz z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim przystąpiło 21 jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek został złożony w terminie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamencie Administracji Publicznej i przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej jak i merytorycznej. 28 listopada 2008r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu nr 3/POKL/2008” Wdrazanie usprawnień zarządczych w administracji publicznej”. Na liście znalazło się 45 projektów, które w trakcie oceny otrzymały punktację powyżej wymaganych co najmniej 60 punktów.

Ze względu na wyczerpanie alokacji rekomendowano do dofinansowania pierwsze 18 projektów z listy rankingowej. Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt pn. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego” złożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego obejmujący łącznie 21 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Projekt dotyczył wdrażania standardów zgodnych z normami ISO 9001 i 14001 w 21 urzędach administracji samorządowej – Urzędzie Marszałkowskim, 13 urzędach powiatowych i 7 gminach. Spośród partnerów projektu 18 podjęło działania w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001, a 3 z normą ISO 14001.

Przedsięwzięcie zakładało między innymi zapewnienie przejrzystości procedur administracyjnych, precyzyjne określenie zadań i kompetencji oraz usprawnienie obiegu dokumentów, w konsekwencji czego został podniesiony i ujednolicony standard obsługi interesantów. Wprowadzenie systemu  kosztowało ok. 2,4 mln zł. W ramach PO KL dofinansowano projekt kwotą 2,3 mln zł, resztą kosztów podzielili się beneficjenci.

Certyfikacja projektu w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu została zakończona w marcu 2010 r. Urząd spełnił wymagania normy ISO PN:EN 9001:2009 i po przeprowadzeniu auditu zewnętrznego otrzymał certyfikat. Audyt zewnętrzny został przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę.

Funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością pełni p. Agnieszka Matyjasik.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-02-08 10:04

Inne podstrony Starostwa związane z ISO PN:EN 9001:2009:

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-02-08 10:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-10-25 08:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19941
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-10-25 08:30

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10449463
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 11:32

Stopka strony