Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSSiO.3421-7/10. Nazwa zadania:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Radomin.
 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 15:21

Modyfikacja SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSSiO.3421-7/10. Nazwa zadania:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Radomin.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-24 12:53

                                                                                       Golub-Dobrzyń, 2010-09-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSSiO.3421-7/10Nazwa zadania:

Modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Radomin

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr113 , poz. 759)  Starosta golubsko-Dobrzyński zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Starosta Golubsko-Dobrzyński

Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu

ul. Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub Dobrzyń

Plac Tysiąclecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

www.golub-dobrzyn.com.pl

oraz http:// bip.golub-dobrzyn.com.pl/

E-mail: bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

tel. 056 683 - 53 - 80/81, fax. 056 683 - 53 – 83

Godziny urzędowania 7.30-15.30

NIP 878-15-47-305    REGON  871124213

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 bip.golub-dobrzyn.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul Plac 1000lecia 28, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr S 10 ). Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu

 Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Radomin zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U z 2001r Nr 38, poz.454),

Zakres prac obejmuje:
Etap IZadanie  I)

 • wykonanie wywiadu terenowego w zakresie budynków
 • wykonanie notatnika zmian danych ewidencyjnych w zakresie budynków
 • pomiar brakujących budynków
 • uzupełnienie bazy EGBiL o dane z pomiaru
  • uzgodnienie we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy nazw ulic, placów oraz numeracji porządkowej
   nieruchomości

Etap II    (Zadanie II)

 • przygotowanie wykazów zmian gruntowych w związku ze zmianą funkcji budynku i wprowadzenie ich do bazy
 • uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków budynki wpisane do rejestru zabytków
 • wprowadzenie do bazy EGBiL danych o lokalach z dokumentacji prawnej będącej w zasobie ewidencji
 • przygotowanie danych ewidencyjnych do wyłożenia
 • wyłożenie danych do wglądu

-  uzupełnienie bazy ewidencyjnej zmianami wynikłymi w procedurze okazywania i zatwierdzania projektu

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 74274300-3

 Oferty częściowe

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Oferty wariantowe

           Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

Umowa ramowa

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

VI. Termin wykonania zamówienia:

 Etap I - do 12 listopada 2010 roku

Etap II- do 12 maja 2011 roku

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , a mianowicie warunki dotyczące :

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. sytuacji ekonomiczną i finansową

oraz

 1. nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Ad. 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Ad 2. Wiedza i doświadczenie.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku –dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowane z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia .Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Ad 3. Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Ad 4.Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku –

4.1Minimum 2 osoby posiadające niezbędną wiedzę obejmującą napełnianie baz danych i obsługi systemu informatycznego Turbo EWID v.7.5) potwierdzoną certyfikatem ukończenia szkolenia obejmującego napełnianie bazy danych i obsługi systemu Turbo EWID v.7.5.

4.2 Posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 (minimum 3 osoby)

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Ad 5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Lp.      Nazwa kryterium           Waga   

1.           Cena                                  100%

X. Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert:

 Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym  w Golubiu-Dobrzyniu ul. Plac 1000-Lecia 25, w godzinach pracy Starostwa nie później niż do dnia 27 września 2010 r. do godz. 1000, w Sekretariacie Starostwa, pokój Nr S 2- parter

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2010 r. o godz. 1005 
w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu ul. Plac 1000-Lecia 25,  pok. Nr S 15 - parter

Otwarcie ofert jest jawne

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

informacje o dynamicznym systemie zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

Numer ogłoszenia: 290178 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010

 

Jan Kuźmiński

Wicestarosta

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-14 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2000
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-09-23 12:35

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12984939
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 12:02

Stopka strony