Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SIWZ  ORSSiO.3421

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Bankową obsługę budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.”

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podst. art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007r  Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji SIWZ – ust.6 Istotnych  Postanowień  Umowy ( zał. Nr 2 SIWZ)

Dotychczasowy ust. 6 otrzymuje brzmienie :

„6.Stopa oprocentowania rachunku bieżącego  będzie ulegać zmianie   w okresach   półrocznych na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, każdego roku trwania umowy, począwszy od  2010 roku o wskaźnik uwzględniający stosunek notowań  stawki  WIBID 1 M, wyliczonej  jako średnia arytmetyczna  z  10  ostatnich  dni  poprzedzających zmianę oprocentowania minus  stała marża banku. Oprocentowanie rachunku od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2010 r zostanie wyliczone jako średnia arytmetyczna  z  10  ostatnich  dni miesiąca maja pomniejszona o stałą marżę banku.”

Zamawiający nie  przewiduje przedłużania  terminu składania ofert.

Poniżej tekst Istotnych Postanowień Umowy uwzględniający  dokonaną  zmianę. 

     Załącznik nr 2 do SIWZ

 

ISTOTNE  POSTANOWIENIA UMOWY

 

1. Czas trwania umowy: od dnia zawarcia umowy  do 30 czerwca 2014.

2. Umowa ma obejmować prowadzenie rachunków bieżących oraz rachunków  pomocniczych – łącznie – 50  rachunków oraz rachunki uruchamiane w przyszłości w okresie obowiązywania umowy.

3. W ramach umowy  bank będzie:

a) przyjmował wolne środki na lokaty: overnight, weekendowe, tygodniowe i miesięczne,

b) uruchomi  usługę  home – banking na  13  stanowiskach komputerowych,

c) potwierdzał stan salda  na każdy  dzień roboczy ( wyciąg bankowy + załączniki ) do godz.

   900  dnia następnego,

d) przewidywał uruchomienie  kredytu w rachunkach   bieżących,

e) realizował  polecenia  przelewu, w tym w systemie ELIKSIR,

f) przyjmował wpłaty  gotówkowe  oraz dokonywał  wpłat  gotówkowych  na  rachunkach Zamawiającego.

4. Bank będzie pobierał wyłącznie  opłaty i prowizje wymienione w formularzu cenowym załączonym do oferty. Prowizje i opłaty, będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

 5. Oprocentowanie rachunku bieżącego będzie równe stopie referencyjnej  WIBID 1 M obowiązującej w  dniu wskazanym w SIWZ minus  stała marża  banku ( zgodnie  ze złożoną  ofertą) 

6.Stopa oprocentowania rachunku bieżącego  będzie ulegać zmianie   w okresach półrocznych na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, każdego roku trwania umowy, począwszy od 2010 roku o wskaźnik uwzględniający stosunek notowań  stawki  WIBID 1 M, wyliczonej  jako średnia arytmetyczna  z  10  ostatnich  dni  poprzedzających zmianę oprocentowania  minus  stała marża banku. Oprocentowanie rachunku od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2010 r zostanie wyliczone jako średnia arytmetyczna  z  10  ostatnich  dni miesiąca maja pomniejszona o stałą marżę banku.”

7. Stopa  oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym, będzie  równa stopie WIBOR 1 M obowiązującej  w dniu udzielenia kredytu  plus marża banku – podana w złożonej ofercie.

Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia.

Stopa oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienna a jej wartość będzie określana co miesiąc jako różnica średniej stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy powiększona  o marżę banku      

8. W ramach umowy bank będzie  realizował  tego samego  dnia zlecenia   Zamawiającego otrzymane do godziny 1200.

9. Pozostałe zlecenia płatnicze  posiadacza rachunku będą realizowane przez  bank w terminie 1 dnia  roboczego, nie wliczając sobót.

10.Termin realizacji zlecenia płatniczego  biegnie od chwili złożenia zlecenia  przez Zamawiającego  do momentu  obciążenia  jego rachunku.

11. Bank prowadzący rachunki Zamawiającego  ponosi odpowiedzialność za  szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia  płatniczego.

12. Bank zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych za zawinione  przez siebie opóźnienia  w  realizacji zlecenia płatniczego  Zamawiającego w  wysokości stanowiącej  równowartość odsetek  obliczonych za każdy  dzień opóźnienia według  dwukrotności  stopy oprocentowania  środków zgromadzonych na rachunku bieżącym  od   kwoty  niezrealizowanego w terminie zlecenia.

13. Strony zastrzegają sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do  wysokości poniesionej szkody.

14.W sprawach nieuregulowanych  postanowieniami  umowy  zawartej pomiędzy bankiem,   a  Zamawiającym  zastosowanie będą miały  przepisy: Kodeksu cywilnego,  ustawy  z dnia  29 sierpnia 1997r. Prawo  bankowe ( Dz. U. z 2002r.  Nr 72  poz. 665  ze zm. ) i ustawy z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych ( Dz. U. Nr  z 2007r.  Nr 223,  poz.1655 ze zm.). 

Umowa nie może być  sprzeczna  z  ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień    publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), istotnymi postanowieniami  umowy  zawartymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz ustawą z  dnia 29  sierpnia 1997r. Prawo  bankowe ( Dz. U. z  2002r.  Nr 72 poz. 665 ze zm. ).

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-05-20 10:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-20 10:03
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-05-20 10:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1894
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-05-20 11:21

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965138
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony