Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawę artykułów spożywczych w 2010/2011r. na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-18 14:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-18 14:58

Golub-Dobrzyń: dostawa artykułów spożywczych w 2010/2011r. na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM
Numer ogłoszenia: 129055 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa artykułów spożywczych w 2010/2011r. na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w 2010/2011 r. na potrzeby SOSW w Wielgiem zgodnie ze SIWZ oraz jej załącznikami [CPV: 15890000-3  15890000-3 ,CPV: 15600000-4  15600000-4 ,CPV: 15851000-8  15851000-8 ,CPV: 1510000-9  1510000-9 ,CPV: 15200000- 0  15200000- 0 ,CPV: 15220000-6  15220000-6 ,CPV: 15300000-1  15300000-1 ,CPV: 15400000-2  15400000-2 ,CPV: 15500000-3  15500000-3 ,CPV: 15600000-4  15600000-4 , CPV:03142500-3,CPV: 15810000-9  15810000-9 ].

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych w 2010/2011 r. na potrzeby SOSW w Wielgiem zgodnie ze SIWZ oraz jej załącznikami [CPV: 15890000-3  15890000-3 ,CPV: 15600000-4  15600000-4 ,CPV: 15851000-8  15851000-8 ,CPV: 1510000-9  1510000-9 ,CPV: 15200000- 0  15200000- 0 ,CPV: 15220000-6  15220000-6 ,CPV: 15300000-1  15300000-1 ,CPV: 15400000-2  15400000-2 ,CPV: 15500000-3  15500000-3 ,CPV: 15600000-4  15600000-4 , CPV:03142500-3,CPV: 15810000-9  15810000-9 ]

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.85.10.00-8, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.22.00.00-6, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 03.14.25.00-3, 15.81.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b)posiadania wiedzy i doświadczenia; c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5.2.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5.3.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 5.4.Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywane będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. 5.5.Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 5.6.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a)jest niezgodna z ustawą; b)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2pkt 3; c)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f)zawiera błędy w obliczeniu ceny; g)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; h)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5.7.O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.1. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ), 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wypełniony formularz ofertowy wraz z zawartym w nim oświadczeniem, że Wykonawca spełnia warunki określone w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy (patrz również pkt 5 - wymogi formalne pełnomocnictwa). 3. Dokumenty powinny być dołączone do Formularza ofertowego (o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 niniejszego rozdziału) w formie załączników. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 5. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 6. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. 7. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów. 8. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 2 9. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków ,o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2pkt1prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, 87-645 Zbójno - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-19 14:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-20 09:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-19 14:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2189
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-09-23 12:24

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12961055
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony