Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. Przetargu na "Wykonanie projektu budowlanego, budowlano-wykonawczego dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu".

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-01 20:38

Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ

dot. Wykonania projektu budowlanego, budowlano-wykonawczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Numer ogłoszenia: 131538 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-19 18:31

Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ

dot. Wykonania projektu budowlanego, budowlano-wykonawczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Numer ogłoszenia: 131538 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-19 18:21

Golub-Dobrzyń: Wykonanie projektu budowlanego, budowlano-wykonawczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
Numer ogłoszenia: 131538 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego, budowlano-wykonawczego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, budowlano- wykonawczego Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 140-3 położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Lipnowskiej. Wykonana dokumentacja będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, a także ma umożliwić zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem zamówień publicznych. Zamawiający jest w posiadaniu wstępnej koncepcji architektonicznej, która ma za zadanie ułatwienie i przyśpieszenie prac projektowych, ukazuje ona ogólny kształt oraz gabaryty przyszłego kompleksu szkolnego. Ogólna charakterystyka i funkcjonalność obiektu zawarta jest w -Wstępnej koncepcji architektonicznej ,która stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Według założeń wstępnej koncepcji projektowany budynek będzie posiadał trzy kondygnacje tj. piwnice, parter, pierwsze piętro oraz salę gimnastyczną. Szacunkowa powierzchnia zabudowy wynosi w przybliżeniu 1955m2. W ramach prac projektowych wykonawca zobowiązany będzie do: - wykonania projektu wielobranżowego (wraz z kotłownią na paliwo stałe) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i formy oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - wykonania kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.); Wykonawca w ramach umowy, na żądanie zamawiającego, zobowiązany jest wykonać jednokrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego w terminie 2 lat od daty podpisania umowy. - wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i formy oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. u. z 2004r., Nr 202, poz.2072 z późn. zm.), W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji dwuwariantowej. W trakcie prowadzenia prac projektowych Wykonawca musi uwzględnić obowiązek posadzenia 250sztuk drzew dowolnego gatunku. Koncepcję nowego obiektu należy przedłożyć w formie umożliwiającej Zamawiającemu sprawdzenia, czy spełnione zostały założenia i wymagania. Koncepcja ma obejmować część rysunkową pokazującą zagospodarowanie terenu, rozplanowanie funkcji obiektu, bryłę budynku oraz opis zawierający podstawową charakterystykę obiektu, wstępne dane dotyczące zapotrzebowania w media. Koncepcja powinna być zaprojektowana w wariantach. Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja warunkuje przystąpienie do dalszych prac projektowych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową Zamawiający przekaże wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa mapę do celów projektowych oraz dokumentację z badań geologicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 usługi dotyczące wykonania kompletnej, przyjętej do realizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji o porównywalnej wielkości, charakterze i stopniu złożoności technicznej).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował zespołem dla wykonania zamówienia kierowanym przez projektantów przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń lub inne odpowiednie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok.S9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, Sekretariat (pok.S2).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-14 15:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-14 19:23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-14 15:18

Załącznik nr 7 - Wstępna koncepcja architektoniczna  - Pobierz (Plik 108MB).

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-14 19:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2486
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-09-23 12:22

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12984302
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 12:02

Stopka strony