Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI SIWZ  ORSSiO.3421

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.”

 /więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-20 09:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-20 10:06

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-18 14:09

MODYFIKACJA TREŚCI SWIZ NR. ORSSiO.3421-3/10
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu,
służb, inspekcji i straży.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-11 09:53

Golub-Dobrzyń: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży,
Numer ogłoszenia: 114463 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Bankowa obsługa budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu służb, inspekcji i straży,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu służb, inspekcji i straży, w okresie od daty podpisania umowy do 20 czerwca 2014 roku, przy czym liczba jednostek organizacyjnych powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. Na dzień ogłoszenia przetargu wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu są jednostkami budżetowymi. 2. Zakres zamówienia dla Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, urzędu Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu obejmuje: - Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, urzędu Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym: 1. możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 2. możliwość otwierania dodatkowych rachunków walutowych, 3. likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek, 4. potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 5. telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku, 6. oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M pomniejszona o stałą w okresie realizacji zamówienia marży banku określonej w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zastanie zmieniona na stawkę która ja zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. - Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: 1. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, 2. Możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, 3. Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilony, - Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: 1. Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, 2. Przelewy złożone w formie papierowej do godz. 1500 powinny być realizowane w tym samym dniu, - Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Powiat, Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne), w tym: 1. Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, 2. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin. 3. Przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb, 4. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: 4.1. Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, 4.2. Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, 4.3. Możliwość dokonywania przelewów bankowych, 4.4. Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, 4.5. Pełną informację o dacie i godzinie operacji, 4.6. Realizację zleceń w systemie pozwalającym na obciążenie rachunków i uznanie wierzyciela w dniu złożenia dyspozycji, 4.7. Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, 4.8. Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji, 4.9. Umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym 4.10 Korzystanie z poczty elektronicznej, z dostępem do informacji bankowych 4.11 wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania 4.12 System ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, a transmisja danych każdorazowo powinna być kodowana 4.12 Udostępnienie systemu nastąpi na 13 stanowiskach w siedzibie Zamawiającego i co najmniej 6 na stanowiskach w jednostkach podległych - Wydawanie blankietów czekowych. - Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty. - Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. - Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Powiatu. - Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych Powiatu i Starostwa Powiatowego na rachunek budżetu Powiatu, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie. - Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej kwoty 50.000 zł znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Powiatu na lokatach terminowych typu OVERNIGT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID O/N pomniejszona o określoną w złożonej ofercie marżę banku . Marża pozostanie stała w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID O/N, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ja zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. - Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: 1. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 2. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, 3. Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, 4. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, 5. Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, 6. Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, 7. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. 8. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. 9. Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego. 10. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 3. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 4. Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Powiatu, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. 5. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym, 6. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych powiatu, służb , inspekcji i straży, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 20.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu wykonanej w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jednej usługi, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, popartej referencjami. (zał. nr 5 do SIWZ).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał na terenie Golubia -Dobrzynia placówkę kasową banku( filię, oddział) lub utworzył ją po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem, że będzie ona funkcjonować co najmniej w okresie obowiązywania umowy. ( Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Oprocentowanie środków deponowanych na rachunkach bieżących - 10
 • 3 - Oprocentowanie środków deponowanych na rachunkach lokat overnigh - 10
 • 4 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-10 10:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-10 10:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2819
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-05-20 11:21

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965244
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony