Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                                     Golub-Dobrzyń, 2010-03-18

                                  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSSiO.3421-2/10 Nazwa zadania:
ZARZĄDZANIE LOKALAMI MIESZKALNYMI POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO.
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.)  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego           Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres zamawiającego            ul. Plac 1000-lecia 25
Kod Miejscowość                  87-400 Golub-Dobrzyń
Telefon:                                  56 683 5380
Faks:                                      56 683 5383
adres strony internetowej       www.golub-dobrzyn.com.pl
adres poczty elektronicznej    starosta.cgd@powiatypolskie.pl
Godziny urzędowania:           pn. - piątek od 7.30 do 15.30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.golub-dobrzyn.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 28 , 87-400 Golub-Dobrzyń pok. Nr 5 ). Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Określenie przedmiotu zamówienia
ZARZĄDZANIE LOKALAMI MIESZKALNYMI POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO.
 Zarządzanie obejmować będzie zarząd nad:
 
-           zasobem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w nieruchomości przy ulicy Dr J. G. Koppa 1d w Golubiu - Dobrzyniu o łącznej powierzchni 201,37 m2
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV 70330000-3
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od podpisania umowy ( do marca 2011r)
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
*)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
*)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  
*)Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. - Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Licencję zawodową zarządcy nieruchomości wydaną zgodnie z przepisami ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
 
2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,
 *)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie.
*) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia licencji zarządcy nieruchomości
3)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 
 
4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 *) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
VIII. Informacja na temat wadium:
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium        Waga  
Cena –                         100%
 
X. Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert:
Oferty należy składać do dnia: 25 marca 2010 roku do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego:
 
Starostwo Powiatowe
Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
(sekretariat: pokój nr 14)
Oferty zostaną otwarte dnia: 25 marca 2010 roku, o godz. 10.05
w siedzibie zamawiającego:
Starostwo Powiatowe
Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
(Pokój nr 17 – parter – sala posiedzeń Rady Powiatu)

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

umowa ramowa

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje. 
 
XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje

XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
 XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:75794-2010. Data zamieszczenia 2010-03-17
 
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-03-19 12:21
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-03-19 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1860
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-03-19 12:23

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12960956
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony