Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

ORRSiO.3421- 1/2010                                     Golub-Dobrzyń,10.03.2010r.                        
 
 
 
MODYFIKACJA TREŚCI SWIZ NR. OKRLZP 3421-1/2010
 
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2115C Wrocki- Golub-Dobrzyń na odcinku ul. Brodnickiej w Golubiu-Dobrzyniu o dł. 1+460,74m, w km od 11+590,00 do 13+ 050,74
                                           
                                                                                   
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podst. art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ) dokonuje modyfikacji  treści SWIZ w następujący sposób :
 
1) W  SIWZ uzupełnia się pkt. XI o zapis :
 
Ofertę należy zaadresować i opisać jak poniżej :
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
„Oferta. Przebudowa drogi powiatowej nr 2115C Wrocki- Golub- Dobrzyń na odcinku ul. Brodnickiej w Golubiu- Dobrzyniu. Nie otwierać przed dniem 18.03.2010 r g.10.05”.
 
2)  W zał. nr 6 do SIWZ ( projekt umowy) dodaje się § 3 ust.5 w brzmieniu :
 
„§ 3 ust. 5.Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany w częściach w oparciu o uzgodniony z wykonawcą i zaakceptowany przez zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy robót niniejszego zamówienia.
Harmonogram rzeczowo finansowy robót zawiera planowane terminy odbiorów robót oraz planowane wartości robót podlegające odbiorowi z uwzględnieniem wymagań o których mowa w § 9 ust.2 „
Dotychczasowy § 3 ust. 5 otrzymuje lit. a)
W § 8 umowy skreśla się pkt 6)
3) Dołącza się brakujące Specyfikacje Techniczne, jako zał. C do SIWZ oraz brakujące
tabele jako zał. D do SIWZ
 
4) Dokonuje się zmiany kosztorysu ofertowego w zakresie określonym w pyt.10
 
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.
 
 
Poniżej SIWZ i załączniki po wyżej wskazanych zmianach.
 
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-03-11 09:11
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-03-11 09:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1985
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-03-11 09:23

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13043167
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-04 15:11

Stopka strony