Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

1. SST D.01.02.04 w zakresie robót wyróżnia rozbiórkę obrzeży, oporników , ścieków, przepustów jednak ani w przedmiarze ani w kosztorysie nie ma pozycji uwzględniających tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Podajemy pozycje przedmiaru z robotami, do których odnoszą się specyfikacje:
- dział 2 Nawierzchnie – prace rozbiórkowe – lp. 2,3,4,
- dział 8 Urządzenia odwadniające – lp. 8.
 
2. Zgodnie z SST D.02.00.01 należy ułożyć geosyntetyk, prosimy o podanie jego parametrów wytrzymałościowychoraz o zamieszczenie na stronie szczegółu konstrukcyjnego z
geosyntetykiem, a także o uwzględnienie w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym robót związanych z ułożeniem geosyntetyku.
Odpowiedź:
W zamieszczonej ogólnej specyfikacji technicznej zawarte są informacje dotyczące wymagań stosowanych do tego robót z możliwymi wariantami. Nie ma wskazania szczególnego co do zastosowania geosyntetyku – ponieważ zaproponowana technologia nie przewidywała takiej konieczności.
 
3. W dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego znajdują się specyfikacje dotyczą wykonania:
- warstwy odsączającej i odcinającej,
- warstwy mrozoochronnej,
- wyrównania podbudowy tłuczniem,
- wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie,
Prosimy o wyjaśnienie czy wymienione prace wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Nie. Wymienione prace nie są przewidziane jako oddzielne do wykonania w ramach zadania.
Specyfikacja jest ogólną specyfikacją techniczną.
 
 
4. SST D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram w zakresie robót wymienia wykonanie wjazdów i wyjazdów o nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru z płyt drogowych, z mieszanek mineralno-asfaltowych jednak brak odpowiednich pozycji w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym.
Odpowiedź:
Ogólna specyfikacja zawiera również kostkę betonową jako materiał do wykonania wjazdów, a właśnie taki materiał został przewidziany w projekcie dla wjazdów i wyjazdów.
 
5. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego brakujących specyfikacji technicznych dotyczących wykonania trawników, nasadzeń drzew i krzewów, oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń zabezpieczających.
Odpowiedź:
Uzupełniamy specyfikacje o część dotyczącą wykonania trawników, nasadzeń, oznakowania pionowego i poziomego.
 
6. Zgodnie z opisem technicznym w pkcie5 Roboty ziemne „ obliczone i zestawione w tabeli roboty ziemne..." zatem prosimy o załączenie wspomnianej tabeli robót ziemnych.
Odpowiedź:
Zamieszczamy tabelę robót ziemnych.
 
7. Prosimy o wyjaśnienie czy zaprojektowane stanowiska parkingowe są objęte przedmiotem zamówienia? Jeśli tak to prosimy o podanie ich konstrukcji oraz uwzględnienie tych prac w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
Odpowiedź:
Stanowiska parkingowe są zawarte w dziale wraz z zatokami autobusowymi. Ich konstrukcja jest tożsama z przewidzianymi dla zatok autobusowych.
 
8. Prosimy o określenie koloru kostki betonowej przeznaczonej na nawierzchnie ścieżki rowerowej, chodnika, zatoki autobusowej oraz wjazdów.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje kolor (odcieniu) czerwieni dla ścieżki rowerowej, dla pozostałych kostka winna być szara.
 
9. W załączonej dokumentacji znajduje się SST D. 04 08.01. Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi, zaś SST D.06.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego również zawiera ustalenia związane z wykonaniem warstwy wyrównawczej. Zatem prosimy o wyjaśnienie, która SST jest obowiązująca.
Odpowiedź:
Podstawową jest ogólna specyfikacja techniczna dotycząca nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponieważ w ramach zadania przewidziane jest także wykonanie nawierzchni bez kompleksowej przebudowy konstrukcji – zamieszczono ogólną specyfikację dotyczącą wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.
 
10. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego:
- dział 3 Nawierzchnie-jezdnia pozycje nr 2, 3
- dział 5. Nawierzchnie- chodniki pozycje nr 1, 2, 3,
- dział 6. Nawierzchnie - wjazdy pozycja nr 4,
Ilości wyliczone w opisie pozycji różnią się od obmiaru podanego pod wymienionymi pozycjami. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie tych różnic.
Odpowiedź:
Nastąpiło zamieszczenie niewłaściwej treści obmiaru w pozycjach. Jednostki podstawowe pozycji są prawidłowe i do nich prosimy odnieść kalkulację, tj
- nawierzchnie jezdni poz.3.2. – 9261.51m2,
- nawierzchnie jezdni poz. 3.3. – 8970.36 m2
- chodniki poz.5.1, 5.2 – 4647.2 m2,
- chodniki poz.5.3 – 4353.24 m2,
- wjazdy poz.6.4 – 122.57m3
 
11. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego:
- dział 3. Nawierzchnie-jezdnia pozycje nr 2,3 ,8
- dział 4 Nawierzchnie- zatoki autobusowe pozycja nr 3,
Prosimy o wyjaśnienie zapisu „krotność" w wymienionych pozycjach W jakich wyliczeniach należy je uwzględnić.
Odpowiedź:
Krotność w pozycjach jest opisywana i dotyczy zmian ilościowych w stosunku do nakładów podstawowych  przewidzianych pozycją katalogową. Przykład: pozycja KNR-01-11-3 przewiduje podbudowę grubości 15cm, natomiast projektant przewidział podbudowę gr. 12cm – stąd krotność 0.8.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-03-10 13:23
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-10 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1418
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-03-10 13:40

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12976030
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony