Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
dot.: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Nr sprawy: Nr ORSsiO.3421-17/09
 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-23 12:30

Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Numer ogłoszenia: 417252 - 2009; data zamieszczenia: 03.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.. Dokładne parametry i opis przedmiotu zamówienia określone zostały w zał. do Formularza ofertowego- materiały biurowe zał.1 i zał. nr 2 materiały eksploatacyjne komputerowe ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz 1655z późn. zm). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu : Ocena wg formuły spełnia- nie spełnia warunków udziału w postępowaniu..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz formularzem ofertowym (zał. Nr 1 SIWZ i tabelą nr 1 lub 2 ) następujące oświadczenia i dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Podpisane Oświadczenie oferenta ( zawarte w druku formularza ofertowego (zał. Nr 1 SIWZ) Zaakceptowany- podpisany - projekt umowy Warunki ( zał. nr 2 SIWZ)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń ( pok. 14 Sekretariat )..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały biurowe..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładne parametry i opis przedmiotu zamówienia określone zostały w zał. do Formularza ofertowego- materiały biurowe zał.1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Materiały eksploatacyjne komputerowe..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładne parametry i opis przedmiotu zamówienia określone zostały w zał. do Formularza ofertowego-zał. nr 2 materiały eksploatacyjne komputerowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.  
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
 •  
 •  
  •  
  •  
   •  
   •  

    

   

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-04 09:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-04 09:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2009
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-23 12:31

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12960968
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony