Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na
DOSTAWĘ MEBLI SZKOLNYCH I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
Z PRZEZNACZENIEM DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w Golubiu-Dobrzyniu
i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim.

/więcej... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-29 20:16

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawę mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim .
 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-24 15:01

                                                                                     Golub-Dobrzyń 17.09.2009r.                        


MODYFIKACJA TREŚCI SWIZ NR. ORSsio.3421-15/09

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawę  mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim .
 

/więcej ... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-17 20:29

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawę mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim .

/więcej... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-17 20:19

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawę mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim .

/więcej... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-16 13:30

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawę mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim .
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zarząd Golubsko- Dobrzyński. 
87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
Numer telefonu: 0 56 683-50-80
Numer faksu: 0 56  683-53-83
e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.com.pl
Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.golub-dobrzyn.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, adres jak wyżej pok. 5
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa mebli szkolnych i pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu i Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim .
Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
kod CPV : 39160000-1 Meble szkolne
                   39162100-6 Pomoce dydaktyczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
 30 dni od daty podpisania umowy
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, potwierdzone odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
8) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 50%
Gwarancja – 50%
10) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
do dnia 21 września 2009 r. do godz. 10:00
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25
11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.golub-dobrzyn.pl
12)miejsce i termin otwarcia
Dnia 21 września 2009 r.  godz. 10:05
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, pokój nr 17 – Biuro Rady
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy.
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie ukazało się dnia  09.09.2009r
pod  numerem
 - 312410-2009
 
Starosta Golubsko – Dobrzyński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-10 10:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-10 10:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2474
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-10-29 20:16

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12977288
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony