Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń o dł. ok. 1,287 km na 3 odcinkach.
 

/więcej... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-11 14:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-11 14:52

Golub-Dobrzyń: Przebudowa drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń o dł. Ok. 1,287 km na 3 odcinkach.
Numer ogłoszenia: 294102 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko- Golub-Dobrzyń o dł. Ok. 1,287 km na 3 odcinkach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2114 C Gałczewko Golub-Dobrzyń o dł. ok. 1,287 km na 3 odcinkach. Szczegółowy zakres Zamówienia określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ; przedmiary stanowiące załącznik zbiorczy nr 6 do SIWZ; szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załącznik zbiorczy nr 7 do SIWZ; dokumentacja projektowo-wykonawcza stanowiące załącznik zbiorczy nr 8 do SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) w jednej lub kilku następujących formach (określonych w art. 45 ust.6 Prawa zamówień publicznych): 1.1 pieniądzu; 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3 gwarancjach bankowych; 1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.) 2.W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić na następujące konto Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu nr 28 1020 5024 0000 1602 0010 1220 prowadzone w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A Golub-Dobrzyń., przed upływem terminu składania ofert. 3.W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy stosowny dokument dołączyć do oferty, jednak jako osobny dokument, a kopię spiąć wraz z ofertą. 4.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 4.1upłynął termin związania ofertą; 4.2zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego 4.3Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust 2 Prawa zamówień publicznych. 6.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia. W szczególności Wykonawca musi: wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektów o podobnym zakresie robót; dysponować i wskazać do uczestnictwa w wykonaniu Zamówienia osoby posiadające aktualne wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi właściwymi dla branży drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego tych osób lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego rodzaju osób. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców oceniana będzie ich łączna sytuacja. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 20 % ceny ofertowej (łącznej ceny brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy), podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym złożonym w niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców oceniana będzie ich łączna sytuacja. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia - nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ; oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ wypełnione kosztorysy ofertowe szczegółowe wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, uzupełniony przez Wykonawcę w części dotyczącej Wykonawcy dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień -pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych dokumenty, o których mowa w pkt. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, winien dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dokument zwany : wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, uwzględniający wymagania, o których mowa w pkt V. ppkt. 1., z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że robota te została wykonana należycie, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 3 do SIWZ; informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 20 % ceny ofertowej (łącznej ceny brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy); aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, uwzględniający wymagania, o których mowa w pkt. V. ppkt. 1., wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 4 do SIWZ wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, uwzględniając wymagania, o których mowa w pkt. V. ppkt. 1., jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, uwzględniające wymagania, o których mowa w pkt. V. ppkt. 1.. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI ppkt.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm), potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm). Postanowienia dotyczące składanych dokumentów Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę - osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo powiatowe w Golubiu-dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wniosek do dofinansowania w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego.
 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-26 15:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2115
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-09-11 14:53

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12977238
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony