Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSsiO.3421-12/09 . Nazwa zadania: Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu -Dobrzyniu.
 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-19 21:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-19 21:49

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup i dostawę tablic rejestracyjnych  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu -Dobrzyniu.

Nr sprawy: ORSsiO.3421-12/09
1.    Działając na podstawie:
1.1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust.8 ustawy PZP (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
1.2.Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich z dnia 2007-12-19 (Dz.U. Nr 241, poz. 1763 )
2. Nazwa  i adres zamawiającego:
Zarząd Powiatu  Golubsko-Dobrzyńskiego
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
3.  Określenie trybu zamówienia:
 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust.8 ustawy PZP

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 www.golub-dobrzyn.com.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
W siedzibie zamawiającego – nieodpłatnie ( adres jak wyżej ).
 
5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
( na lata2009/2011)
 
ILOŚCI PODANE SĄ W SZTUKACH ( nie kompletach)
 

Lp.
rodzaj
Ilość
szt.
1
Tablice
zwyczajne samochodowe
jednorzędowe
i dwurzędowe
9.000szt.
2
Tablice samochodowe indywidualne
    20 szt.
3
Tablice samochodowe
tymczasowe
    20 szt.
4
Tablice
samochodowe
zabytkowe
       4szt.
5
Tablice zwyczajne motocyklowe
 500 szt.
6
Tablice motocyklowe indywidualne
      6 szt.
7
Tablice motocyklowe tymczasowe
      1 szt.
8
Tablice motocyklowe zabytkowe
      1 szt.
9
Tablice zwyczajne motorowerowe
 450 szt.
10
Tablice motorowerowe tymczasowe
     1 szt.
 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV  44423400-5 znaki i podobne elementy
 
6.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
7. Termin wykonania zamówienia:
  2 lata od daty podpisania umowy.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków::
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, potwierdzone odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.
 2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków -  weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
 
9. Informacja na temat wadium:
    zamawiający nie żąda wpłaty wadium.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
| Nazwa kryterium                                                 |Waga     |
---------------------------------------------------------------------------
|CENA                                                                  |100 %    |
---------------------------------------------------------------------------
 
11. miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego – Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
Pokój nr
14- Sekretariat
do dnia 2009. 08.18  do godz. 10:00
12.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
13. miejsce i termin otwarcia ofert:
 w siedzibie zamawiającego Zarząd Powiatu  Golubsko-Dobrzyńskiego
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
Pokój nr 17 – Biuro Rady
dnia 2009-08-18   godz. 10.05                         
 14. termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia otwarcia ofert.
15.informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
 nie dotyczy
16. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
17. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
18. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
 
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie zamówień Publicznych w Warszawie pod nr 129325-2009
 
                                                         
                                                         Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-07 11:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-08-07 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1711
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-09-10 10:29

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12960961
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony