Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSsiO.3421-4/09.
Nazwa zadania: Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w Golubiu-Dobrzyniu na działce 64/2 na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. PTTK 28.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-12 10:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-12 10:43

MODYFIKACJA SIWZ

Działając na podst.art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
( Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) Prawa zamówień
publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  dot.
Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w Golubiu - Dobrzyniu na
działce 64/2 na terenie Zespołu Szkół  nr 1 przy ul PTTK 28.
wprowadza się zmianę w pkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

/więcej .../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-10 08:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-10 08:17

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSsiO.3421-4/09.
Nazwa zadania: Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w Golubiu-Dobrzyniu na działce 64/2 na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. PTTK 28.

/więcej .../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-10 08:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-10 08:16

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSsiO.3421-4/09.Nazwa zadania: Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w Golubiu-Dobrzyniu na działce 64/2 na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. PTTK 28.

/więcej ... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-10 08:00

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSsiO.3421-4/09.

Nazwa zadania: Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w Golubiu-Dobrzyniu na działce 64/2 na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. PTTK 28.

/więcej .../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-05 08:36

                                                            Golub-Dobrzyń, 25.02.2009r.

ORiSO. 3421-4/09

MODYFIKACJA

Działając na podst.art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
( Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) Prawa zamówień
publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  dot.
Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w Golubiu - Dobrzyniu na
działce 64/2 na terenie Zespołu Szkół  nr 1 przy ul PTTK 28.
wprowadza się zmianę w załączniku nr 3  do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia  - projekt umowy, usuwa się § 10 ust.1 i 2 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY,I  zmienia się numerację  kolejnych paragrafów.

/więcej.../
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-25 11:35

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr ORSsiO.3421-4/09 z dnia 24.02.2009r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w Golubiu - Dobrzyniu na działce 64/2 na terenie Zespołu Szkół  nr 1 przy ul PTTK 28.
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres: 87-400 Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego,pok.5
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiot i zakres robót :
Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w Golubiu - Dobrzyniu na działce 64/2 na terenie Zespołu Szkół  nr 1 przy ul PTTK .
Obiekty te projektuje się na działce 64/2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem na działce 64/2 leżących w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego projektuje się boiska sportowe.
Zakres robót :
W zakres robót wchodzą:
• przygotowania terenu pod budowę
• wzniesienie kompletnego obiektu budowlanego tj. Boisk o nawierzchni sztucznej
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi nr 2, 3
Informacje o terenie budowy
Obecnie na terenie działki 64/2 znajdują się budynki oświatowe – ZS nr 1. oraz boisko pokryte asfaltem.
Nazwy i kody według grup robót.
• Przygotowania terenu pod budowę wg CPV 45100000-8
• Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych wg CPV 45200000-9 i 45400000-1

Dokładny przedmiot zamówienia określa  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót oraz Przedmiar Robót.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
2 miesiące od podpisania umowy.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów do udostępnienia  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ) .
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
8) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
 Cena: - 100 %
10) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
Oferty należy przesłać/składać do dnia  18.03.2009 r. do godz. 10.00 na adres:
Nazwa:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres: 87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000 - lecia 25.
Z dopiskiem: 
„Przetarg nieograniczony – Boisko przy Zespole Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Nie otwierać przed 18.03.2009r”

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
12)miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.03.2009r r. o godz. 10.05 w Starostwie Powiatowym 87 - 400 Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.17 – Biuro Rady.
13) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :
nie dotyczy
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie  w dniu 24.02.2009r  pod numerem 38876-2009
                                      
Wicestarosta
Jan Kuźmiński
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-24 12:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-24 12:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2715
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-06 14:43

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12986105
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony