Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Numer sprawy ORSsiO.3421-3/09                   
                                                        Golub-Dobrzyń, 2009-03-23
 
OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ORSsiO.3421-3/09
Nazwa zadania:  Budowa zewnętrznego podnośnika z szybem dźwigowym oraz zadaszeniem  nad wejściem do Przychodni Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-23 10:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-23 10:32

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

ORSsiO.3421-3/09                     Golub-Dobrzyń 05-03-2009r.
                                                                                           
Dot. postępowania „Budowa zewnętrznego podnośnika z szybem dźwigowym  oraz zadaszeniem  nad wejściem do Przychodni Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych.”

/więcej ... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-03-06 10:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-06 10:24
 • opublikował: Marta Talkowska
  data publikacji: 2007-11-14 14:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-24 19:24

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr ORSsiO.3421-3/09 z dnia 20.02.2009r
dot.:
Budowa zewnętrznego podnośnika z szybem dźwigowym  oraz zadaszeniem  nad wejściem do Przychodni Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych.

1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres: 87-400 Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego,pok.5

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Budowa zewnętrznego podnośnika z szybem dźwigowym  oraz zadaszeniem  nad wejściem do Przychodni Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Zewnętrzny podnośnik z szybem dźwigowym  winien mieć następujące parametry techniczne i wyposażenie :
- szyb windowy zewnętrzny wykonany z aluminium, malowany na kolor z palety RAL 80xx (ostatecznego wyboru odcienia z palety zamawiający dokona w trakcie realizacji zadania), przeszklony szkłem bezpiecznym na ścianach południowej i wschodniej, wentylowany,
- udźwig 400 kilogramów,
- prędkości podnoszenia 9m/min,
- wymiar platformy 1500x1100mm,
- wysokość podnoszenia szybu do 10 metrów,
- fronty drzwiowe na przystankach wykonane z aluminium przeszklone szkłem bezpiecznym w liczbie trzech sztuk, malowane na kolor z palety RAL 80xx (ostatecznego wyboru odcienia z palety zamawiający dokona w trakcie realizacji zadania),
- zadaszenie nad frontem drzwiowym tylko na ścianie południowej szybu,
- oświetlenie pulpitu sterowniczego i oświetlenie przycisków sterujących,
- 3 zestawy domofonowe natynkowe wraz ze słuchawkami (unifonami) dla jednego użytkownika (jednorodzinne), z jednym przyciskiem wywoławczym, bez klawiatury, głośnik+mikrofon, okablowanie, montowane przy każdym z trzech wejść na platformę,
- ograniczenie dostępu do platformy poprzez zamontowanie 3 sztuk zamknięcia szkolnego na każdych z trojga drzwi (drzwi szybowe blokowane winny być  ryglem po 10-30 sekundach od momentu zakończenia jazdy),
- podnośnik przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych,
- wykonanie instalacji elektrycznej do zainstalowanego podnośnika,
- wykonanie i podłączenie instalacji domofonowej na drzwiach wejściowych na platformę oraz w pomieszczeniu oddalonym o około 10 metrów od szybu,
 
Oznaczenie  wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
kod CPV : 45000000-7,  45313100-5,   45310000-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
2 miesiące  od daty podpisania umowy.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1.W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, potwierdzone odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.

9) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %
11) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
Oferty należy przesłać/składać do dnia 16 marca 2009 r. do godz. 10.00 na adres:
Nazwa:
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub -Dobrzyń
z dopiskiem:
„ Przetarg – podnośnik dźwigowy. Nie otwierać przed dniem 16.03.2009r g. 10.05”

12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl
13)miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 .03 2009 r. o godz. 10.05 w Starostwie Powiatowym 87 - 400 Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.17 – Biuro Rady.
14) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :
nie dotyczy
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie  w dniu 20.02.2009r pod numerem :35574-2009

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-20 13:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2596
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-03-23 10:41

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12976169
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony