Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ

OR.SsiO 3421- 2/09                                                                

Działając na podst.art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) Prawa zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę samochodu osobowego o mocy nie mniejszej niż 100 KM z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.”
Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.02.2009r.

/więcej... /

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-23 14:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-23 14:22

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Dostawa samochodu osobowego o mocy nie mniejszej niż 100 KM z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Pytanie
Czy zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź

Nie.
Z  treści Ogłoszenia, Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia i projektu umowy wynika termin – do 30 dni od daty podpisania umowy.

Wicestarosta
Jan Kuźmiński

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-18 09:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-18 09:52

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr ORSsiO.3421-2/09 z dnia 13.02.2009r

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Dostawa samochodu osobowego o mocy nie mniejszej niż 100 KM z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Starosta  Golubsko-Dobrzyński
Adres: 87-400 Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego,pok.5
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa samochodu osobowego o mocy nie mniejszej niż 100 KM z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej będącej załącznikiem do formularza ofertowego.(zał. nr 1 do SIWZ).
Oznaczenie  wg. Wspólnego Słownika Zamówień  kod CPV : 34110000-1
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia:
30 dni od daty podpisania umowy.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, potwierdzone odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.

8) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %
10) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
Oferty należy przesłać/składać do dnia 27 lutego  2009 r. do godz. 11.00 na adres:
Nazwa:
Starostwo Powiatowe w  Golubiu-Dobrzyniu
Adres: 87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000 - lecia 25.
Z dopiskiem: „Przetarg – dostawa samochodu 7-mio osobowego z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Nie otwierać przed 27.02.2009r g. 11.05”
11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
12)miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 luty 2009 r. o godz. 11.05 w Starostwie Powiatowym 87 - 400 Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.17 – Biuro Rady.
13) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :
nie dotyczy
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie  w dniu 13.02.2009r  pod numerem 27976 – 2009.

Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-13 14:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-13 14:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-13 14:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2518
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-02-23 14:25

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12960990
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony