Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ

OR.SsiO 3421- 1/09

Działając na podst.art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
( Dz.U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) Prawa zamówień
publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
„Dostawa 9-cio osobowego samochodu osobowego do przewozu osób
niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 2
w Golubiu-Dobrzyniu, o mocy nie mniejszej niż 120 KM.”
Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania, które wpłynęły
do Zamawiającego w dniu 20.02.2009r.

/więcej .../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-23 14:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-23 14:30

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr ORSsiO.3421-1/09 z dnia 13.02.2009r
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Dostawa 9-cio osobowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, o mocy nie mniejszej niż 120 KM.
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres: 87-400 Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego,pok.5
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia  jest dostawa 9-cio osobowego samochodu  do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, o mocy nie mniejszej niż 120 KM, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej będącej załącznikiem do formularza ofertowego.(zał. nr 1 do SIWZ).
Oznaczenie  wg. Wspólnego Słownika Zamówień  kod CPV : 34115200-8
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia:
30 dni od daty podpisania umowy.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1.W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, potwierdzone odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
9) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %
11) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
Oferty należy przesłać/składać do dnia 27 lutego  2009 r. do godz. 10.00 na adres:
Nazwa:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres: 87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000 - lecia 25.
Z dopiskiem: „ Przetarg – dostawa samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nie otwierać przed 27.02.2009r g. 10.05”
12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
13)miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 luty 2009 r. o godz. 10.05 w Starostwie Powiatowym 87 - 400 Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.17 – Biuro Rady.
14) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :
nie dotyczy
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie  w dniu 13.02.2009r pod numerem 27416 – 2009.

Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-13 12:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-02-13 12:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1818
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-03-06 10:40

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12985039
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 12:02

Stopka strony