Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«listopad 2017»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
678910dzień: 1112
13141516171819
20212223dzień: 242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

  • 2017-11-24 XLVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy cz. Przewodnicka /zamek golubski/
  • 2017-12-16 Spotkanie Chorągwi Husarskiej /zamek golubski/
  • 2017-12-31 Bal Sylwestrowy /zamek golubski/

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Kierownik Wydziału, Inspektor Oświaty: Małgorzata Piaskowska - pokój nr S9, parter, tel. 56 683-53-80,81 wew. 112,

e-mail:  oswiata@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Grażyna Jaworska - Organizacje pozarządowe, parter pok. S9, wew. 34, g.jaworska@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:

1. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, realizacją zadań z zakresu spraw społecznych i obywatelskich, ochrony i promocji zdrowia oraz  sportu.

2. Do podstawowych zadań  wydziału w zakresie edukacji  należy:

1)realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których  Powiat jest organem prowadzącym, poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowej biblioteki publicznej oraz placówek oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych tworzonych na terenie Powiatu;

2)realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół artystycznych, po zawarciu porozumienia z ministrem właściwym  do spraw kultury i dziedzictwa narodowego;

3)zapewnienie warunków działania szkół i placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej;

4)wyposażanie szkół lub placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;

5)opracowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych oraz  prowadzenie spraw związanych z utworzeniem lub rozwiązaniem zespołu szkół;

6)sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych i organizacyjnych;

7)określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;

8)zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom zamieszkującym na terenie Powiatu, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i na wniosek rodziców;

9)kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

10)prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub  placówki;

11)powoływanie i udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz określenie regulaminu konkursu;

12)przygotowywanie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej;

13)prowadzenie spraw związanych z odwoływaniem dyrektora szkoły i placówki w przypadkach określonych przepisami prawa;

14)opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły lub placówki ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego; 

15)uzgadnianie stanowiska z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w sprawie uchylenia uchwały rady pedagogicznej szkoły w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa;

16)rozpatrywanie wniosku rady pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;

17)prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

18)prowadzenie spraw związanych z regulaminem wynagradzania nauczycieli;

19)ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;

20)zapewnienie nauczycielom doradztwa metodycznego oraz realizacji różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego;

21)dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;

22)przedstawianie Radzie projektów uchwał Rady w sprawie budżetu Powiatu w części dotyczącej wydatków na oświatę, sieci publicznych szkół i placówek oraz aktów prawa miejscowego dotyczących oświaty;

23)wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

24)opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej, przejmowanie  jej dokumentacji;

25)prowadzenie ewidencji  szkół i placówek niepublicznych;

26)prowadzenie spraw związanych z nadawaniem/cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

27)przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji szkołom niepublicznym  i placówkom oświatowym;

28)przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli  o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;

29)rozpatrywanie wniosków dyrektorów szkół i placówek dotyczących obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom doskonalącym się, wykonującym pracę zleconą przez organ lub pracę naukową;

30)współuczestniczenie w opracowywaniu porozumień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli;

31)prowadzenie rejestru potrzeb remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświaty;

32)sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty – System Informacji Oświatowej (SIO).

3.Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw społecznych i obywatelskich należy:

1)koordynowanie procesu tworzenia programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, opracowywanie projektu programu, poddawanie go konsultacjom społecznym, kontrolowanie sposobu realizacji uchwalonego programu;

2)przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;

3)sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

4)wykonywanie uprawnień Starosty wynikających z przepisów ustawy o fundacjach;

5)wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;

6)kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;

7)prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy  z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną  w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę;

8)realizacja zadań związanych z przewozem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub szpitalnego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu.

4.Do podstawowych zadań wydziału w zakresie ochrony i promocji zdrowia należy:

1)współpraca z samorządem wojewódzkim oraz innymi instytucjami i samorządami zawodów medycznych w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu poprzez:

a)udział w opracowywaniu wojewódzkiego planu zdrowotnego – opiniowanie w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych,

b)koordynację  projektów programów promocji zdrowia;

2)wykonywanie zadań związanych z leczeniem przewlekle chorych na gruźlicę;

3)prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej  hospitalizacji lub przymusowemu badaniu stanu zdrowia;

4)opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok wyższym uczelniom medycznym;

5)koordynowanie projektów programów promocji zdrowia;

6)współpraca ze wszystkimi podmiotami w zakresie profilaktyki zachorowań;

7)gromadzenie informacji, analiz i sporządzanie sprawozdań określonych realizacją zadań prozdrowotnych;

8)wspieranie działań ogólnokrajowych, lokalnych i innych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;

9)wykonywanie zadań ujętych w specjalnych programach rządowych z zakresu ochrony zdrowia;

10)prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy” w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie obowiązujących przepisów;

11)koordynacja i analiza działalności jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej;

12)inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej w tym pomocy społecznej zgodnych ze strategią przyjętą przez Radę;

13)sprawowanie nadzoru nad działalnością domu pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych;

14)przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej, rozliczenie pozyskanych środków oraz współpraca w tym zakresie z ministerstwem właściwym do spraw pomocy społecznej, urzędem wojewódzkim, urzędem marszałkowskim, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

15)prowadzenie sprawozdawczości dla urzędu wojewódzkiego, opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu powiatu z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej;

16)prognozowanie, przygotowywanie analiz związanych z gospodarką finansową na rzecz bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej oraz przygotowywanie stosownych uchwał dla potrzeb Zarządu;

17)przygotowywanie umów i realizacja zadań związana z rozliczaniem dotacji udzielanych innym podmiotom;

18)współpraca na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w tym z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;

19)przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.

5.Do podstawowych zadań wydziału w zakresie sportu należy:

1)tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;

2)prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;

3)wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

4)organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz  tworzenie  odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym m.in.  organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych;

5)opracowywanie kalendarzy imprez sportowo-rekreacyjnych;

6)opiniowanie wniosków o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu;

7)zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Informacja dotycząca zbiórek publicznych

Z dniem 18 lipca 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek, których obsługa prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a publikacja zgłoszeń następować będzie na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym (więcej na https://mac.gov.pl/zbiorki ).

Zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone, niezbędny do realizacji celu zbiórki i przedstawienia jej wyników. Zachowują również ważność warunki przeprowadzenia zbiórki określone w pouczeniu włącznie z koniecznością złożenia Prezydentowi m.st. Warszawy sprawozdania ze zbiórki.


 

III. Katalog usług realizowanych przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.


 

FORMULARZE DO POBRANIA 

- DLA  NOWYCH STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH:

FORMULARZE DO POBRANIA 

- DLA  ISTNIEJĄCYCH STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH:


 


 


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15152
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-23 10:38

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7678850
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-17 13:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl