Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Oświaty i Zdrowia

Kierownik Wydziału, Inspektor Oświaty: Agnieszka Malon - pokój nr S9, parter, tel. 56 683-53-80,81 wew. 112,

e-mail:  oswiata@golub-dobrzyn.com.pl

a.malon@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Weronika Pietruszyńska - parter pok. S9, wew. 34, w.pietruszynska@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Wydziału Oświaty i Zdrowia:

1. Wydział Oświaty i Zdrowia zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie edukacji należy:
1)  realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym, poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz placówek oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych tworzonych na terenie Powiatu;
2)  realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół artystycznych, po zawarciu porozumienia z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego;
3)  zapewnienie warunków działania szkół, przedszkoli i placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej;
4)  wyposażanie szkół, przedszkoli lub placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;
5)  opracowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych oraz prowadzenie spraw związanych z utworzeniem lub rozwiązaniem zespołu szkół;
6)  sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół, przedszkoli i placówek w zakresie spraw administracyjnych i organizacyjnych;
7)  określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;
8)  Zapewnienie, na wniosek rodziców,  odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
9)  kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
10) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
11) powoływanie i udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz określenie regulaminu konkursu;
12) przygotowywanie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej;
13) prowadzenie spraw związanych z odwoływaniem dyrektora szkoły i placówki w przypadkach określonych przepisami prawa;
14) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły lub placówki ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;
15) uzgadnianie stanowiska z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w sprawie uchylenia uchwały rady pedagogicznej szkoły w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa;
16) rozpatrywanie wniosku rady pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
17) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
18) prowadzenie spraw związanych z regulaminem wynagradzania nauczycieli;
19) ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;
20) zapewnienie nauczycielom możliwości realizacji różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego;   
21) dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;
22) przedstawianie Radzie projektów uchwał Rady w sprawie budżetu Powiatu w części dotyczącej wydatków na oświatę, sieci publicznych szkół i placówek oraz aktów prawa miejscowego dotyczących oświaty;
23) wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
24) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej, przejmowanie jej dokumentacji;
25) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
26) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem/cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
27) przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji szkołom niepublicznym i placówkom oświatowym;
28) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;
29) rozpatrywanie wniosków dyrektorów szkół i placówek dotyczących obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom doskonalącym się, wykonującym pracę zleconą przez organ lub pracę naukową;
30) współuczestniczenie w opracowywaniu porozumień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli;
31) prowadzenie rejestru potrzeb remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświaty;
32) sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty - System Informacji Oświatowej (SIO);
33) zawarcie porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży  finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie ochrony i promocji zdrowia należy:
1)  współpraca z samorządem wojewódzkim oraz innymi instytucjami i samorządami zawodów medycznych w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu poprzez:
a)  udział w opracowywaniu wojewódzkiego planu zdrowotnego - opiniowanie w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych,
b) koordynację projektów programów promocji zdrowia;
2)  realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;
3)  wykonywanie zadań związanych z leczeniem przewlekle chorych na gruźlicę;
4) opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok wyższym uczelniom medycznym;
5)  koordynowanie projektów programów promocji zdrowia;
6)  współpraca ze wszystkimi podmiotami w zakresie profilaktyki zachorowań;
7)  gromadzenie informacji, analiz i sporządzanie sprawozdań określonych realizacją zadań prozdrowotnych;
8)  wspieranie działań ogólnokrajowych, lokalnych i innych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
9)  wykonywanie zadań ujętych w specjalnych programach rządowych z zakresu ochrony zdrowia;
10) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego spółki z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
  11) prowadzenie sprawozdawczości dla urzędu wojewódzkiego, opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej;
 12) prognozowanie, przygotowywanie analiz związanych z gospodarką finansową na rzecz bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej oraz przygotowywanie stosownych uchwał dla potrzeb Zarządu;
 13) przygotowywanie umów i realizacja zadań związana z rozliczaniem dotacji udzielanych innym podmiotom;
 14) współpraca na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w tym z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
 15) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.


Informacja dotycząca zbiórek publicznych

Z dniem 18 lipca 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek, których obsługa prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a publikacja zgłoszeń następować będzie na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym (więcej na https://mac.gov.pl/zbiorki ).

Zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone, niezbędny do realizacji celu zbiórki i przedstawienia jej wyników. Zachowują również ważność warunki przeprowadzenia zbiórki określone w pouczeniu włącznie z koniecznością złożenia Prezydentowi m.st. Warszawy sprawozdania ze zbiórki.


 

III. Katalog usług realizowanych przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 62853
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-07 09:33:49