Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Oświaty i Zdrowia

Kierownik Wydziału, Inspektor Oświaty: Agnieszka Malon - pokój nr S9, parter, tel. 56 683-53-80,81 wew. 112,

e-mail:  oswiata@golub-dobrzyn.com.pl

a.malon@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Weronika Pietruszyńska - parter pok. S9, wew. 34, w.pietruszynska@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Wydziału Oświaty i Zdrowia:

1. Wydział Oświaty i Zdrowia zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ochrony i promocji zdrowia.

2.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie edukacji  należy:

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których  Powiat jest organem prowadzącym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz placówek oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych tworzonych na terenie Powiatu;

2) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół artystycznych, po zawarciu porozumienia z ministrem właściwym  do spraw kultury i dziedzictwa narodowego;

3) zapewnienie warunków działania szkół i placówek, w tym bezpiecznych  i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej;

4) wyposażanie szkół lub placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych;

5) opracowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych oraz  prowadzenie spraw związanych z utworzeniem lub rozwiązaniem zespołu szkół;

6) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych i organizacyjnych;

7) określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;

8) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom zamieszkującym na terenie Powiatu, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i na wniosek rodziców;

9) kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

10) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub  placówki;

11) powoływanie i udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz określenie regulaminu konkursu;

12) przygotowywanie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej;

13) prowadzenie spraw związanych z odwoływaniem dyrektora szkoły i placówki w przypadkach określonych przepisami prawa;

14) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły lub placówki ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;

15) uzgadnianie stanowiska z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w sprawie uchylenia uchwały rady pedagogicznej szkoły w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa;

16) rozpatrywanie wniosku rady pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;

17) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

18) prowadzenie spraw związanych z regulaminem wynagradzania nauczycieli;

19) ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;

20) zapewnienie nauczycielom doradztwa metodycznego oraz realizacji różnorodnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego;

21) dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;

22) przedstawianie Radzie projektów uchwał Rady w sprawie budżetu Powiatu w części dotyczącej wydatków na oświatę, sieci publicznych szkół i placówek oraz aktów prawa miejscowego dotyczących oświaty;

23) wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

24) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej, przejmowanie  jej dokumentacji;

25) prowadzenie ewidencji  szkół i placówek niepublicznych;

26) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem/cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

27) przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji szkołom niepublicznym i placówkom oświatowym;

28) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;

29) rozpatrywanie wniosków dyrektorów szkół i placówek dotyczących obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom doskonalącym się, wykonującym pracę zleconą przez organ lub pracę naukową;

30) współuczestniczenie w opracowywaniu porozumień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli;

31) prowadzenie rejestru potrzeb remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświaty;

32) sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty – System Informacji Oświatowej (SIO).

3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie ochrony i promocji zdrowia należy:

1) współpraca z samorządem wojewódzkim oraz innymi instytucjami i samorządami zawodów medycznych w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu poprzez:

a) udział w opracowywaniu wojewódzkiego planu zdrowotnego – opiniowanie w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych,

b) koordynację  projektów programów promocji zdrowia;

2) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;

3) wykonywanie zadań związanych z leczeniem przewlekle chorych na gruźlicę;

4) prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej  hospitalizacji lub przymusowemu badaniu stanu zdrowia;

5) opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok wyższym uczelniom medycznym;

6) koordynowanie projektów programów promocji zdrowia;

7) współpraca ze wszystkimi podmiotami w zakresie profilaktyki zachorowań;

8) gromadzenie informacji, analiz i sporządzanie sprawozdań określonych realizacją zadań prozdrowotnych;

9) wspieranie działań ogólnokrajowych, lokalnych i innych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;

10) wykonywanie zadań ujętych w specjalnych programach rządowych z zakresu ochrony zdrowia;

11) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy” w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie obowiązujących przepisów;

12) prowadzenie sprawozdawczości dla urzędu wojewódzkiego, opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu powiatu z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej;

13) prognozowanie, przygotowywanie analiz związanych z gospodarką finansową na rzecz bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej oraz przygotowywanie stosownych uchwał dla potrzeb Zarządu;

14) przygotowywanie umów i realizacja zadań związana z rozliczaniem dotacji udzielanych innym podmiotom;

15) współpraca na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w tym z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;

16) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.


Informacja dotycząca zbiórek publicznych

Z dniem 18 lipca 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek, których obsługa prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a publikacja zgłoszeń następować będzie na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym (więcej na https://mac.gov.pl/zbiorki ).

Zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone, niezbędny do realizacji celu zbiórki i przedstawienia jej wyników. Zachowują również ważność warunki przeprowadzenia zbiórki określone w pouczeniu włącznie z koniecznością złożenia Prezydentowi m.st. Warszawy sprawozdania ze zbiórki.


 

III. Katalog usług realizowanych przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50581
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-03 11:00