Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

MODYFIKACJA TREŚCI SWIZ NR. OKRLZP.3421-10/08

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

/więcej .../
 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-12-17 14:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-12-17 14:25

Ogłoszenie o wszęciu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego: "Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu".
Numer ogłoszenia: 359413 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, faks 056 6835383.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.. Dokładne parametry i opis przedmiotu zamówienia określone zostały w zał. do Formularza ofertowy- materiały biurowe zał.1 i zał. nr 2 materiały eksploatacyjne komputerowe eksploatacyjne..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ząda wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz 1655z późn. zm). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu : Ocena wg formuły spełnia/ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz formularzem ofertowym (zał. Nr 1 SIWZ i tabelą nr 1 lub 2 ) następujące oświadczenia i dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Podpisane Oświadczenie oferenta ( zawarte w druku formularza ofertowego -zał. Nr 1 SIWZ) - Zaakceptowany- podpisany - projekt umowy Warunki ( zał. nr 2 SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,pok. nr 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,Sekretariat..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-12-11 09:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2333
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-17 14:27

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12984301
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 12:02

Stopka strony