Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Numer sprawy OK.RL.ZP.3421-10/08       Golub-Dobrzyń, 2008-10-10


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.

/więcej .../

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-10-10 13:05

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr OKRLZP.3421-10/08 z dnia 01.10.2008r
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Starosta  Golubsko-Dobrzyński
Adres: 87-400 Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego,pok.5
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U z 2001r Nr 38, poz.454), Zakres prac obejmuje:

Etap I (Zadanie I)
- wykonanie wywiadu terenowego w zakresie budynków
- wykonanie notatnika zmian danych ewidencyjnych w zakresie budynków
Etap II (Zadanie II)

- pomiar brakujących budynków
- uzupełnienie bazy EGBiL o dane z pomiaru
- uzgodnienie we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy nazw ulic, placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości.
- przygotowanie wykazów zmian gruntowych w związku ze zmianą funkcji budynku i wprowadzenie ich do bazy
- uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków budynki wpisane do rejestru zabytków
- wprowadzenie do bazy EGBiL danych o lokalach z dokumentacji prawnej będącej w zasobie ewidencji
- przygotowanie danych ewidencyjnych do wyłożenia
- wyłożenie danych do wglądu
- uzupełnienie bazy ewidencyjnej zmianami wynikłymi w procedurze okazywania i zatwierdzania projektu
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 74274300-3
Dokładny przedmiot określa  SIWZ i  załącznik Nr I SIWZ -„Warunki Techniczne"
Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6.Termin wykonania zamówienia:
1). Etap I - do 15 grudnia 2008r
2). Etap  II – do 30 listopada 2009r
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki art.22 ust. 1 ustawy „ Prawo zamówień publicznych" oraz którzy:
1) Posiadają   uprawnienia   do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.1) prowadzą działalność gospodarczą adekwatną do przedmiotu zamówienia.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,
2.1) posiadają  przeszkolone do wykonywania prac w niżej wymienionym programie
(minimum 2 osoby posiadające niezbędną wiedzę obejmującą napełnianie baz danych i obsługi systemu informatycznego Turbo EWID v.7.4) potwierdzoną certyfikatem ukończenia szkolenia obejmującego napełnianie bazy danych i obsługi systemu Turbo EWID v.7.4.
2.2) Posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 (minimum 3 osoby)
2.3) Dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowane z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia .
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
    Ocena spełniania warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu o dostarczone przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

8) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %
10) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
Oferty należy przesłać/składać do dnia 08 .10. 2008 r. do godz. 10.00 na adres:
Nazwa:
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Adres: 87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000 - lecia 25.
Z dopiskiem:
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków  z dopiskiem . Nie otwierać przed 08.10. 2008r godz. 10.05”
12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
13)miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8.10. 2008 r. o godz. 10.05 w Starostwie Powiatowym 87 - 400 Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.17 – Biuro Rady.
14) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :
nie dotyczy
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie  w dniu 01.10.2008r pod numerem 245009-2008

Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-10-01 14:39
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-10-01 14:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2699
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-11 09:35

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965166
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony