Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OKRLZP.3421-9/08
                                                                                   Golub-Dobrzyń 30.09.2008r.

                            R O Z S T R Z YG N I Ę C I E    P R O T E S T U.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na usługę Modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.


Na podstawie art.183 ust.1 pkt.2 i art.183 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r  Nr 223 poz. 1655) Starosta Golubsko-Dobrzyński informuje, że po rozpatrzeniu protestu wniesionego przez Pracownię Geodezyjną Żak. A. Oczkowski Krusin 53C, 86-230 Lisewo na treść  postanowień ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   


                                                      Postanawia

uwzględnić protest w części dotyczącej zakresu zadań ujętych  do realizacji w dwu etapach.


                                                      Uzasadnienie

Protestujący zarzucił Zamawiającemu niewłaściwe rozdzielenie wykonania zadań umieszczonych w dwu etapach jego realizacji i wnosił o przedłużenie terminu realizacji I etapu.
Zamawiający uznał argumenty przytoczone przez protestującego, że umieszczenie tak dużego zakresu zadań w I etapie jest  niemożliwe do zrealizowania bez negatywnych konsekwencji dotyczących prawidłowego pod względem formalnym i  prawnym wykonania zadania.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż  w prowadzonym postępowaniu upłynął termin składania ofert i  nie  wpłynęła  żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, Zamawiający postępowanie unieważnił, a  uznane  przez Zamawiającego zarzuty uwzględnił w zmodyfikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


Pouczenie o środkach odwoławczych:

Stosownie do art.184 ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych odwołanie od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje.

Otrzymują :
1.Protestujący : Pracownia Geodezyjna Żak. A. Oczkowski Krusin 53C, 86-230 Lisewo
2.Rozstrzygnięcie zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski
 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-10-01 14:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-10-01 14:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2023
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-10-01 14:27

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12961024
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony