Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Nr sprawy: OKRLZP.3421-9/08
 
                                                                       Golub-Dobrzyń 25.09.2008r.
 
Dot: Modernizacji ewidencji i budynków polegającej na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.
 
 ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU.
 
Starosta Golubsko-Dobrzyński, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, działając na podstawie art.181 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (t. j. z 2007r nr 223 poz.1655 ) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :
Modernizację ewidencji gruntów i budynków polegającą na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno,
W dniu 24 września 2008r został wniesiony protest przez Pracownię Geodezyjną Żak A. Oczkowski z siedzibą Krusin 53 C, 86-230 Lisewo dot. określonego w SIWZ   terminu wykonania prac i podziału realizacji zadania.
 
Kopia protestu w załączeniu.
 
Zgodnie z art. 181 ust.4 przywołanej ustawy  wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, mają prawo przystąpić do postępowania protestacyjnego w terminie określonym w pkt. 2 cyt. wyżej artykułu.
 
Wykonawca zgłaszający przystąpienie  do postępowania na podstawie art.181 ust.5 ustawy PZP wskazuje swój interes prawny w przystąpieniu oraz określa swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania protestacyjnego wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie kopię wykonawcy wnoszącemu protest.  
 
Wojciech Kwiatkowski
Starosta Golubsko-Dobrzyński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-25 14:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-25 14:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-25 14:20

OKRLZP.3421-9/08
                                                                                   Golub-Dobrzyń 30.09.2008r.

                            R O Z S T R Z YG N I Ę C I E    P R O T E S T U.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na usługę Modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.


Na podstawie art.183 ust.1 pkt.2 i art.183 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r  Nr 223 poz. 1655) Starosta Golubsko-Dobrzyński informuje, że po rozpatrzeniu protestu wniesionego przez Pracownię Geodezyjną Żak. A. Oczkowski Krusin 53C, 86-230 Lisewo na treść  postanowień ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   


                                                      Postanawia

uwzględnić protest w części dotyczącej zakresu zadań ujętych  do realizacji w dwu etapach.


                                                      Uzasadnienie

Protestujący zarzucił Zamawiającemu niewłaściwe rozdzielenie wykonania zadań umieszczonych w dwu etapach jego realizacji i wnosił o przedłużenie terminu realizacji I etapu.
Zamawiający uznał argumenty przytoczone przez protestującego, że umieszczenie tak dużego zakresu zadań w I etapie jest  niemożliwe do zrealizowania bez negatywnych konsekwencji dotyczących prawidłowego pod względem formalnym i  prawnym wykonania zadania.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż  w prowadzonym postępowaniu upłynął termin składania ofert i  nie  wpłynęła  żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, Zamawiający postępowanie unieważnił, a  uznane  przez Zamawiającego zarzuty uwzględnił w zmodyfikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


Pouczenie o środkach odwoławczych:

Stosownie do art.184 ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych odwołanie od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje.

Otrzymują :
1.Protestujący : Pracownia Geodezyjna Żak. A. Oczkowski Krusin 53C, 86-230 Lisewo
2.Rozstrzygnięcie zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-01 14:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-01 14:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2366
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-10-01 14:25

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12984935
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 12:02

Stopka strony