Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                       Golub-Dobrzyń, 2008-09-30    

OKRLZP.3421-9/08.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: OKRLZP.3421-9/08.
Nazwa zadania: 
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-01 14:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-01 14:33

R O Z S T R Z YG N I Ę C I E    P R O T E S T U.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na usługę Modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-10-01 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-01 14:27

Nr sprawy: OKRLZP.3421-9/08   Golub-Dobrzyń 25.09.2008r.

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU.

Dot: Modernizacji ewidencji i budynków polegającej na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-25 14:24

OKRLZP.3421-9/08          Golub-Dobrzyń 22.09.2008r                         

MODYFIKACJA TREŚCI SWIZ NR. OKRLZP.3421-9/08

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Modernizację ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-23 09:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-23 10:00
 • opublikował: Marta Talkowska
  data publikacji: 2007-11-14 14:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-24 19:24

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr OKRLZP.3421-9/08 z dnia 17.09.2008r

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Starosta  Golubsko-Dobrzyński
Adres: 87-400 Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego,pok.5
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na utworzeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Zbójno zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U z 2001r Nr 38, poz.454), Zakres prac obejmuje:

Etap I (Zadanie I)
-wykonanie wywiadu terenowego w zakresie budynków
-wykonanie notatnika zmian danych ewidencyjnych w zakresie budynków
-pomiar brakujących budynków
-uzupełnienie bazy EGBiL o dane z pomiaru
-uzgodnienie we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy nazw ulic, placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości
Etap II    (Zadanie II)
-przygotowanie wykazów zmian gruntowych w związku ze zmianą funkcji budynku i wprowadzenie ich do bazy
-uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków budynki wpisane do rejestru zabytków
-wprowadzenie do bazy EGBiL danych o lokalach z dokumentacji prawnej będącej w zasobie ewidencji
-przygotowanie danych ewidencyjnych do wyłożenia
-wyłożenie danych do wglądu
-uzupełnienie bazy ewidencyjnej zmianami wynikłymi w procedurze okazywania i zatwierdzania projektu
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 74274300-3
Dokładny przedmiot określa  SIWZ i  załącznik Nr I SIWZ -„Warunki Techniczne"
Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6.Termin wykonania zamówienia:
1). Etap I - do 15 grudnia 2008r
2). Etap  II – do 31 października 2009r
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki art.22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych" oraz którzy:
1)Posiadają   uprawnienia   do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.1) prowadzą działalność gospodarczą adekwatną do przedmiotu zamówienia.
2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,
2.1) posiadają  przeszkolone do wykonywania prac w niżej wymienionym programie
(minimum 2 osoby posiadające niezbędną wiedzę obejmującą napełnianie baz danych i obsługi systemu informatycznego Turbo EWID v.7.4) potwierdzoną certyfikatem ukończenia szkolenia obejmującego napełnianie bazy danych i obsługi systemu Turbo EWID v.7.4.
2.2)- Posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 (minimum 3 osoby)
2.3) Dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowane z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia .
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu o dostarczone przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

8. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %
10. Miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
Oferty należy przesłać/składać do dnia 30 września  2008 r. do godz. 10.00 na adres:
Nazwa:
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu
Adres: 87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000 - lecia 25.
Z dopiskiem:
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków  z dopiskiem . Nie otwierać przed 30.09. 2008r godz. 10.05”
11.Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
12.miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 września 2008 r. o godz. 10.05 w Starostwie Powiatowym 87 - 400 Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.17 – Biuro Rady.
13. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :
nie dotyczy
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie  w dniu 17.09.2008  pod numerem 221725 .

Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-09-18 11:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-18 11:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3281
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-10-01 14:35

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12853091
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-10 15:27

Stopka strony