Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Przebudowa układu komunikacyjnego we wsi Wielgie.
Numer sprawy: OKRLZP.3421-8/08.

/więcej... /

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-09-05 08:55

OKRLZP.3421-8/08     Golub-Dobrzyń 22.08.2008r                         

MODYFIKACJA TREŚCI SWIZ NR. OKRLZP.3421-8/08

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego we wsi Wielgie.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podst. art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U z 2007 r Nr 223 poz. 1655 ) dokonuje modyfikacji SWIZ poprzez  dołączenie siedmiu załączników dotyczących  oświetlenia drogi gminnej we wsi Wielgie.

Starosta Golubsko-Dobrzyński
w/z Jan Kuźmiński
wicestarosta

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-08-22 14:22

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr OKRLZP.3421-8/08 z dnia 06.08.2008r

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Przebudowa układu komunikacyjnego we wsi Wielgie.
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres: 87-400 Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego,pok.5

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przebudowa układu komunikacyjnego we wsi Wielgie.

 - CPV  45233140-2 roboty drogowe
 - CPV  45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
 
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zawarte są w:
      - Dokumentacji projektowej
      - Zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
31 październik 2008r
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ) .
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
8) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %
10) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
Oferty należy przesłać/składać do dnia 28 sierpnia  2008 r. do godz. 10.00 na adres:
Nazwa:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres: 87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000 - lecia 25.
Z dopiskiem: 
„Przebudowa układu komunikacyjnego we wsi Wielgie.
         Nie otwierać przed 28 sierpnia 2008r  godz. 10.05”

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
12)miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2008 r. o godz. 10.05 w Starostwie Powiatowym 87 - 400 Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.17 – Biuro Rady.
13) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :
nie dotyczy
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie  w dniu 06.08.2008  pod numerem 183257.
                                       Starosta Golubsko-Dobrzyński
                                     w/z Jan Kuźmiński Wicestarosta
 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-08-07 15:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2649
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-09-05 09:15

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13034924
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-04 15:11

Stopka strony