Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OKRLZP.3421-6/08      Golub-Dobrzyń 08.08.2008r.                        

MODYFIKACJA TREŚCI SWIZ NR. OKRLZP.3421-6/08

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Roboty remontowe dachów Zespołu Szkół  nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 87-400 Golub-Dobrzyń.
                                              
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podst. art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U z 2007 r Nr 223 poz. 1655 ) dokonuje modyfikacji SWIZ- przedmiaru.

/więcej.../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-08 14:05

Pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Roboty remontowe dachów Zespołu Szkół  nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 87-400 Golub-Dobrzyń.
Nr sprawy OKRLZP.3421-6/08

Pytanie z dnia 07.08.2008r.
/więcej .../

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-08 13:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-08 13:45

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr OKRLZP.3421-6/08 z dnia 30.07.2008r
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Roboty remontowe dachów Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 87-400 Golub-Dobrzyń.
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres: 87-400 Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego,pok.5

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Roboty remontowe dachów Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 87-400 Golub-Dobrzyń.
Dokładny przedmiot określa SIWZ, przedmiar robót i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
kod CPV 45000000-7
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
1. Remont komina c. o. do 15.09.2008 r
2. Pozostałe prace remontowe dachów do 31.10.2008r  
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ) .
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
9) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %
11) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
Oferty należy przesłać/składać do dnia 20 sierpnia 2008 r. do godz. 10.00 na adres:
Nazwa:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres: 87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000 - lecia 25.
Z dopiskiem: ” Roboty remontowe dachów Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28 , 87-400 Golub-Dobrzyń.
  nie otwierać przed 20 sierpnia 2008 r. godz. 10.05”
12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
13)miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2008 r. o godz. 10.05 w Starostwie Powiatowym 87 - 400 Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.17 – Biuro Rady.
14) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :
nie dotyczy
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie w dniu 30.07.2008 pod numerem 176255.

  Starosta Golubsko-Dobrzyński
  Wojciech Kwiatkowski
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-04 08:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-08-04 08:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2293
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-08 14:06

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965230
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony