Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr OKRLZP.3421-7/08 z dnia 01.08.2008r
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy  dróg powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Gałczewko – Golub Dobrzyń nr 2114 C i Dulsk -  Obory nr 2130 C
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres: 87-400 Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego,pok.5

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

3.1 PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego

Zamówienie składa się z dwóch części:
1) Projekt przebudowy drogi nr 2114 C Gałczewko – Golub Dobrzyń:
- w km od 1+157 do 1+382 (centrum wsi Gałczewko) – 0,225 km
- w km od 7+495 do 7+832 ( centrum wsi Lisewo) – 0,337 km
- w km od 9+693 do 10+319 ( ul. Dworcowa w Golubiu - Dobrzyniu) – 0,626 km

RAZEM  1,188 km

Na odcinkach nie objętych projektami tj  9,131 km zaplanować odnowę nawierzchni poprzez wykonanie warstwy profilowej i powierzchniowego utrwalenia. Prace te należy objąć odrębnym kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.
2) Projekt przebudowy drogi nr 2130 C Dulsk – Obory:
- w km od 0+000 do 2+090  Odcinek Dulsk- Spiczyny ) – 2,09 km
- w km od  9+575 do 10 + 402 (centrum wsi Obory) – 0,827 km

RAZEM 2,917 km


Na odcinkach nie objętych projektami tj 6,304 km zaplanować odnowę nawierzchni poprzez wykonanie warstwy profilowej i powierzchniowego utrwalenia. Prace te należy objąć odrębnym kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.
   3.2 Zakres opracowania
         1. wzmocnienie nawierzchni bitumicznej
         2. odwodnienie drogi
         3. budowę chodników w Gałczewku, Lisewie, Golubiu- Dobrzyniu i w Oborach
         4.przebudowa przepustów.
         5. Odnowy nawierzchni na odcinkach nie objętych projektowaniem jak w pkt.3.1.1 i
             3.1.2 SIWZ lecz ujęte w osobnych kosztorysach  i przedmiarach robót.
Dokładny przedmiot zamówienia określa SIWZ.
CPV 74 23 20 00
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
30 września 2008r
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ) .
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
9) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %
11) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
Oferty należy przesłać/składać do dnia 11 sierpnia  2008 r. do godz. 10.00 na adres:
Nazwa:
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Adres: 87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000 - lecia 25.
Z dopiskiem: ” Oferta na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy  dróg Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Gałczewko – Golub Dobrzyń nr 2114 C i Dulsk -  Obory nr 2130 C
nie otwierać przed 11.08. 2008 r. godz. 10:05 

12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
13)miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2008 r. o godz. 10.05 w Starostwie Powiatowym 87 - 400 Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.17 – Biuro Rady.
14) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :
nie dotyczy
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie  w dniu 01.08.2008  pod numerem 178508/2008 .

                                       Starosta Golubsko-Dobrzyński
                                             Wojciech Kwiatkowski

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-08-04 07:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-08-04 07:58
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-08-04 07:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2364
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-04 07:59

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965053
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony