Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Przebudowę kotłowni z c. o. na
dwufunkcyjną  gazową w budynku
dydaktycznym warsztatów szkolnych Zespołu Szkół  w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8”

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego 
87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
Numer telefonu: 0 56 683-50-80
Numer faksu: 0 56  683-53-83
e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.com.pl
Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.golub-dobrzyn.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego , adres jak wyżej pok. 5
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Przebudowa kotłowni z c. o. na
dwufunkcyjną  gazową w budynku
dydaktycznym warsztatów szkolnych Zespołu Szkół  w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy  kotłowni węglowej na dwufunkcyjną bezobsługową kotłownię gazową.
Zakres robót :
- demontaż kotłowni węglowej
- przystosowanie pomieszczeń byłej kotłowni węglowej do potrzeb kotłowni gazowej
- budowę zautomatyzowanej, ekologicznej i bezobsługowej kotłowni gazowej
- montaż  kotła żeliwnego gazowego firmy Buderus typu „G515” o znamionowej mocy 
  cieplnej 201-240 kW lub równoważnego.
Zamawiający zaznacza iż w każdym przypadku określenia przez Zamawiającego w projekcie budowlanym znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych. 
      
Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót i projekt budowlany, stanowiące załącznik do SIWZ.
 
Kod CPV
45331110-0 instalowanie kotłów,
45333000-0 instalacje gazowe
45311000-0 instalacje elektryczne
45262522-6 roboty murowe
45442100-8 roboty malarskie
45453000-7 roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
45232460-4 roboty sanitarne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
30 września 2008r
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) Posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ) .
8) Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
9) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %
11) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
do dnia 30 lipca 2008 r. do godz. 10:00
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25
12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.golub-dobrzyn.pl
13) miejsce i termin otwarcia

Dnia 30 lipca 2008 r.  godz. 10:05
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, pokój nr 17 – Biuro Rady
14) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy.
16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie ukazało się dnia  10.07.2008r. pod  numerem 156699-2008


                                                Starosta Golubsko - Dobrzyński
                                                Wojciech Kwiatkowski
 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-07-10 14:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-10 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6940
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-10 14:10

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965083
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony