Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Nr OKRLZP.3421-4/08 z dnia 17.06.2008r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Wymiana pokrycia dachowego/ azbest / na budynku będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6.
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Golubsko – Dobrzyńskiego Wojciecha Kwiatkowskiego
Adres: Starostwo Powiatowe 87-400 Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego,pok.5

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wymiana pokrycia dachowego- azbest- na budynku będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6
Dokładny przedmiot określa  SIWZ, przedmiar robót i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ.
Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
50 dni od daty zawarcia umowy.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ) .
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
9) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %
11) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
Oferty należy przesłać/składać do dnia 9 lipca  2008 r. do godz. 10.00 na adres:
Nazwa:
Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Golubsko – Dobrzyńskiego Wojciecha Kwiatkowskiego.
Adres: Starostwo Powiatowe 87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000 - lecia 25. z dopiskiem: ” Wymiana pokrycia dachowego na budynku będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6 nie otwierać przed 9 lipca 2008 r. godz. 10.05”

12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
13) miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2008 r. o godz. 10.05 w Starostwie Powiatowym 87 - 400 Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.17 – Biuro Rady.
14) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :
nie dotyczy

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie w dniu 18.06.2008r. pod numerem 133587-2008.

Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-06-18 13:11
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-06-18 13:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2335
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-06-18 13:23

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12976058
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 11:13

Stopka strony