Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Dostawę artykułów spożywczych w 2008/2009r na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.
Nr sprawy: 342/2
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Część. III NABIAŁ
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Nazwa firmy i adres: Firma AGROMLECZ Lipno, ul. 3 Maja 32
Cena brutto – 27.384,50 zł / pkt.100
Uzasadnienie wyboru : w postępowaniu złożono w tej części postępowania jedną ofertę, która była najkorzystniejsza cenowo.
Cz. VII PIECZYWO
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
Nazwa firmy i adres: Zakład Cukierniczo-Piekarniczy JASZEWSCY- LIPNO
Cena brutto – 11.144,80 zł / pkt.100
Uzasadnienie wyboru : w postępowaniu , w tej części złożono 3 oferty, z których najkorzystniejszą złożyła w/wym. firma.
Pozostałe oferty:
1. Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Zbójnie cena -16.078,00zł / 69,3 pkt
2. Piekarnia ANIA Białkowo, cena -14.520,00 zł / 76,7 pkt
Cz. XII WARZYWA
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

Nazwa firmy i adres: Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Kalemba Golub-Dobrzyń
Cena brutto: 15.730,00zł /100 pkt

Uzasadnienie wyboru : w postępowaniu złożono w tej części postępowania jedną ofertę, która była najkorzystniejsza cenowo.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający informuje,że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego uczestnika postępowania.

3. Działając na podst, art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w następujących częściach:
I, II, IV, V, VI, VIII,IX, X, XI.

Uzasadnienie faktyczne:
W wyżej wymienionych częściach postępowania nie zostały złożone żadne oferty od Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.
Uzasadnienie prawne:
art. 93, ust. 1. pkt.1)
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr .223 poz.1655 ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego Wykonawcom nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Dyrektor SOSW w Wielgiem
mgr Hanna Wiśniewska

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-06-06 14:37
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-06-06 14:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2025
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-06-06 14:38

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12986806
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony