Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Golubsko – Dobrzyńskiego Wojciecha Kwiatkowskiego
Adres: Starostwo Powiatowe 87-400 Golub - Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego .
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku będącym własnością Skarbu Państwa w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Plac Wolności 6
Dokładny przedmiot określa  SIWZ, przedmiar robót i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik do SIWZ.
Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
40 dni od daty zawarcia umowy.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ) .
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
9) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %

11) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :

Oferty należy przesłać/składać do dnia 9 czerwca 2008 r. do godz. 1000 na adres:
Nazwa: Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Golubsko – Dobrzyńskiego Wojciecha Kwiatkowskiego. 
Adres: Starostwo Powiatowe 87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000 - lecia 25.

12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
13)miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2008 r. o godz. 10.05 w Starostwie Powiatowym 87 - 400 Golub - Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 pok.17 – Biuro Rady.
14) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów:
nie dotyczy
17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna :
nie dotyczy
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie ukazało się dnia 13 maja 2008r  pod numerem 99640

Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-05-13 13:34
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-05-13 13:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2255
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-05-13 14:46

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965175
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony