Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Modernizację sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno
- Wychowawczym w Wielgiem.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego 
87-400 Golub Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25
Numer telefonu: 0 56 683-50-80
Numer faksu: 0 56  683-53-83
e-mail:
starosta.cgd@powiatypolskie.com.pl
Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bip.golub-dobrzyn.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego , adres jak wyżej pok. 5

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Wielgiem.
Dokładny przedmiot zamówienia określa przedmiar robót i Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik  do SIWZ.

KOD CPV Kod CPV 45000000-7
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
60 dni od daty podpisania umowy.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) Posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ) .

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.

9) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %

11) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
do dnia 20 maja 2008 r. do godz. 10:00
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25

12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:www.bip.golub-dobrzyn.pl

13)miejsce i termin otwarcia
Dnia 20 maja 2008 r.  godz. 10:05
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, pokój nr 17 – Biuro Rady

14) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.

15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy.

16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie ukazało się dnia  28 kwietnia 2008r.
pod  numerem 87482-2008

                                                Starosta Golubsko - Dobrzyński
                                                         Wojciech Kwiatkowski

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-04-28 10:29
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-04-28 10:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2683
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-04-30 14:25

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12989769
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony