Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

SPROSTOWANIE

Działając na podst.art.38 ust.4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r  prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U  z 2007 r. Nr 223 poz. 1655),
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dostawa artykułów spożywczych w 2008/2009r. na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM

[CPV: 15000000-8,15100000-9,15200000-0,15300000-1,15400000-2,15500000

3,15600000-4,15800000-6]
w
III część NABIAŁ poz.11
jest

11Jogurt owocowy 150 grSzt.810 

 winno być  

11Jogurt naturalny 150 grSzt.810 

Dyrektor SOSW

w Wielgiem

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-28 10:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-28 10:21

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na
Dostawę artykułów spożywczych w 2008/2009r na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
SPECJALNY  OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WIELGIEM.
87-645 Zbójno,
tel: 054-280-1908
e-mail:
soswielgie@wp.pl
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego .
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa artykułów spożywczych w 2008/2009r. na potrzeby SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM
KOD CPV 15000000-8,15100000-9,15200000-0,15300000-1,15400000-2,15500000-3,15600000-4,15800000-6
Dokładny przedmiot określa  SIWZ.
Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
Od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2009r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ) .
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków - weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
9) Informacja na temat wadium:
zamawiający nie żąda wniesienia wadium
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
1) Cena: - 100 %
11) miejsce i termin składania ofert
w siedzibie zamawiającego :
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem , 87-645 Zbójno
do dnia 30 kwietnia 2008 roku, godzina 10:00 (sekretariat Dyrektora).
12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/
13)miejsce i termin otwarcia ofert:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem , 87-645 Zbójno
Dnia 30 kwietnia 2008 roku,  godzina 10:05 (sekretariat Dyrektora).
14) termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni, od dnia składania ofert.
15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
nie dotyczy.
16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna : nie dotyczy
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w Warszawie ukazało się dnia 21 kwietnia 2008 r.pod  numerem 81075-2008.

Dyrektor SOSW w Wielgiem

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-21 11:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-21 12:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-04-21 12:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2939
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-04-28 10:22

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12540088
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-20 20:58

Stopka strony