Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, fax 056 6835383.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 10 zestawów do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.11.32.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 05.05.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4)Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu : Ocena wg formuły spełnia/ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz formularzem ofertowym (zał. Nr 2) SIWZ następujące oświadczenia i dokumenty:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Podpisane Oświadczenie oferenta (zawarte w druku formularza ofertowego (zał. Nr 3 SIWZ)
Zaakceptowany- podpisany - projekt umowy (zał. nr 4 SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Starostwo Powiatowe
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2008 godzina 10:00, miejsce:

Starostwo Powiatowe
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń (pok.14).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-21 15:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-21 15:51
Golub-Dobrzyń, dn. 22.02.2008r.

OKRLZP.3421-1/08

Do wszystkich uczestników postępowania

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 10 zestawów do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego

Działając na podstawie art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), Zamawiający modyfikuje treść SIWZ załącznika 1.

Dodaje się zapis: potwierdzenie tożsamości osób, dla których zostaną wydane certyfikaty ma odbyć się w siedzibie Zamawiającego, a oferta ma zawierać koszty takiej weryfikacji.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-22 11:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-22 11:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-22 11:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2332
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-02-22 11:57

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12986794
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony