Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Starosta Golubsko - Dobrzyński
ogłasza przetarg nieograniczony

na usługę wykonania analizy ekonomiczno – finansowej oraz przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do zbycia udziałów Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w spółce
„Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Golubiu-Dobrzyniu.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 9, poz. 43) w związku z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy z dnia 3 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 408).

W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 euro, postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest w trybie Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 23/28/07 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyboru wykonawcy, który opracuje dokumentację niezbędną do zbycia udziałów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Starosta Golubsko-Dobrzyński
Plac Tysiąclecia 25
87-400 Golub - Dobrzyń Strona internetowa: www.golub-dobrzyn.com.pl E- mail : starosta.cgd @ powiatypolskie.pl Godziny urzędowania: codziennie, z wyjątkiem sobót od. 7.30 do 15.30 Tel. (056) 683-53 80,81 centrala

II. Opis przedmiotu i trybu udzielenia zamówienia.

Usługa wykonania analizy ekonomiczno – finansowej oraz przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do zbycia udziałów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w spółce „Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Golubiu-Dobrzyniu.

1. W związku z tym, ze wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 euro, postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest na w trybie uregulowań zawartych w Regulaminie określającym zasady wyboru wykonawcy, który opracuje dokumentację niezbędną do zbycia udziałów Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego w spółce Szpital Powiatowy sp. z o. o w Golubiu-Dobrzyniu (zał. nr 1 do uchwały nr 41/58 /07 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06.12.2007 r .).
3. Zamawiający przy sporządzeniu niniejszej SIWZ posiłkowo stosował ustawę Prawo zamówień publicznych, w związku z czym użytą terminologię należy rozumieć zgodnie z tą ustawą.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia i procedury określającej zasady wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje zadanie określony - w tym kryteria oceny ofert zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia ( SIWZ).
Specyfikację można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego – Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. nr 5 ( tel. 056 683 5380,81 w. 35 ).

Wszelkich informacji i dokumentów dotyczących postępowania udziela inspektor ds. zamówień publicznych – Pani Hanna Kończalska.

III. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223,poz. 1655), tzn.:

1) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. którzy wykonali co najmniej 4 usługi w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia dla jednostek samorządu terytorialnego – szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem uważa się wykonanie dla podmiotów, których roczne przychody wyniosły minimum 4 000 000 zł
3) dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powyżej oznaczonej ustawy.
6) Oświadczą, że uważają się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7) Oświadczą, że akceptują postanowienia SIWZ oraz wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2008 r.
V. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na:
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń p.14 Sekretariat)
z dopiskiem na kopercie „ Usługa wykonania analizy ekonomiczno – finansowej niezbędnej do zbycia udziałów powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w spółce Szpital Powiatowy sp. z o. o w Golubiu-Dobrzyniu” do dnia 11 lutego 2008r do godz.12.00
VI. Miejsce i termin otwarcia ofert :
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
p. nr 17 (Biuro Rady ) dnia 11 lutego 2008r godz. 12.15
VII. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
VIII. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
IX. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
X. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XI. Termin związania ofertą – 30 dni od daty otwarcia ofert
XII. Kryteria oceny ofert zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
XIII. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące złotych) . najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).


Starosta Golubsko-Dobrzyński
Wojciech Kwiatkowski


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-01-24 08:15
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-01-24 08:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1939
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-01-24 08:34

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12853089
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-10 15:27

Stopka strony